ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα


H αρμοδιότητα για θέματα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας έχει μεταφερθεί στην Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιριών με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 90.126 και ημερομηνία 7 Οκτωβρίου 2020. Για περαιτέρω σχετική πληροφόρηση παρακαλώ αποταθείτε στα κεντρικά τηλέφωνα της Υπηρεσίας 22401500 / 22401560 ή στην ιστοσελίδα http://www.cssda.gov.cy.

Η «κοινωνική επιχειρηματικότητα», και η «κοινωνική οικονομία» ευρύτερα, αποκτά όλο και μεγαλύτερη δυναμική στο να προσφέρει καινοτόμες απαντήσεις στις σημερινές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, προωθώντας τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, την κοινωνική ενσωμάτωση, τη βελτίωση των τοπικών κοινωνικών υπηρεσιών, την εδαφική συνοχή, κλπ.

Μια κοινωνική επιχείρηση, φορέας της κοινωνικής οικονομίας, είναι μια επιχείρηση η οποία, αντί για τη δημιουργία κερδών για τους ιδιοκτήτες ή τους εταίρους της, έχει ως πρωταρχικό στόχο τη δημιουργία θετικού κοινωνικού αντικτύπου. Η κοινωνική επιχείρηση δραστηριοποιείται στην αγορά παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες με επιχειρηματικό και καινοτόμο τρόπο και χρησιμοποιεί τα κέρδη της κυρίως για κοινωνικούς σκοπούς.

Η κυπριακή πολιτεία, λαμβάνοντας υπόψη τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που μπορούν να προκύψουν από τη δημιουργία τέτοιων επιχειρήσεων, προχώρησε στην ετοιμασία του νομοσχεδίου με τίτλο «ο Περί της Δημιουργίας και Διατήρησης Μητρώου Εγγραφής Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμος», το οποίο στο παρόν στάδιο βρίσκεται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Σκοπός του εν λόγω νομοσχεδίου είναι η ρύθμιση της εγγραφής των επιχειρήσεων στο Μητρώο, μέσω του καθορισμού των κριτηρίων που πρέπει να πληροί ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο για να εγγραφεί ως κοινωνική επιχείρηση, καθώς και ο καθορισμός των υποχρεώσεων της κοινωνικής επιχείρησης.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του προταθέντος Νόμου, μία επιχείρηση μπορεί να οριστεί ως κοινωνική εάν εντάσσεται σε μία από τις δύο πιο κάτω κατηγορίες:
(α) κοινωνική επιχείρηση γενικού σκοπού: κύρια χαρακτηριστικά μιας τέτοιας επιχείρησης είναι, μεταξύ άλλων, ότι έχει ως πρώτιστο σκοπό λειτουργίας της την κοινωνική αποστολή μέσω της προώθησης θετικών κοινωνικών ή/και περιβαλλοντικών δράσεων με γνώμονα το συμφέρον της κοινωνίας, και επενδύει τουλάχιστον το 70% των κερδών της για την προώθηση της κοινωνικής της αποστολής,
(β) κοινωνική επιχείρηση ένταξης: κύρια χαρακτηριστικά μιας τέτοιας επιχείρησης είναι, μεταξύ άλλων, ότι έχει ως πρώτιστο σκοπό λειτουργίας της την κοινωνική αποστολή, μέσω της εργοδότησης ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, και τα οποία αποτελούν τουλάχιστον το 40% του εργατικού δυναμικού της επιχείρησης αυτής.

Με βάση πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2019, και σύμφωνα με το εν λόγω νομοσχέδιο, ως αρμόδια αρχή για την τήρηση του Μητρώου Κοινωνικών Επιχειρήσεων έχει οριστεί η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ).

Στα πλαίσια ανάληψης της αρμοδιότητας αυτής, η ΓΔ ΕΠΣΑ μελετά τα θέματα που άπτονται της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, ώστε να ετοιμαστούν οι σχετικοί Κανονισμοί και κατευθυντήριες γραμμές και να καταγραφούν οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν σχετικά με τη δημιουργία και τήρηση του Μητρώου. Στόχος είναι, μετά την υιοθέτηση της σχετικής νομοθεσίας, οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να αιτηθούν την περίληψη τους στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων, να ενημερωθούν σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν, τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλουν και τη διαδικασία και χρονοδιαγράμματα που θα τηρηθούν για εξέταση μίας αίτησης και εγγραφή της εταιρείας στο Μητρώο.

Ενημερωτική Εκδήλωση: Στα πλαίσια αυτά, η ΓΔ ΕΠΣΑ σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ, συνδιοργανώνουν Εργαστήρι και Συνέδριο με θέμα την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στα πλαίσια της πρωτοβουλίας «European Social Economy Regions» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του έργου INNOVENTER, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Balkan Med. (Σημ.: Με απόφαση του Υπουργικού Συμβολίου με αρ.90.126 και ημερομηνία 7 Οκτωβρίου 2020, αρμόδια αρχή είναι τώρα η Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών) .

Η πρωτοβουλία «European Social Economy Regions (ESER)» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει σκοπό να συμβάλει στη δημιουργία αποτελεσματικών συμπράξεων και δικτύων μεταξύ περιφερειακών και τοπικών φορέων της κοινωνικής οικονομίας για την προώθηση της προστιθέμενης αξίας και των οφελών της κοινωνικής οικονομίας. Δίνει επίσης στους σχετικούς φορείς μια μοναδική ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους στο συγκεκριμένο θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το έργο INNOVENTER έχει αναπτύξει ένα αναλυτικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης αποτελούμενο από 15 ενότητες ειδικά σχεδιασμένες για κοινωνικούς επιχειρηματίες που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους.

Το Συνέδριο «Το Οικοσύστημα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, Παραδείγματα και Καλές Πρακτικές» θα διεξαχθεί στις 3/12/19, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με ταυτόχρονη διερμηνεία, και θα παρέχει μια ανασκόπηση στις εξελίξεις που αφορούν στο οικοσύστημα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Κύπρο και την ΕΕ, ενώ θα παρουσιαστούν παραδείγματα και καλές πρακτικές κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Το εκπαιδευτικό Εργαστήρι «INNOVENTER – Δεξιότητες Κοινωνικού Επιχειρηματία» θα διεξαχθεί στις 2/12/19, και θα πραγματοποιηθεί κυρίως στην Ελληνική.

Tο πρόγραμμα του Συνεδρίου και το πρόγραμμα του Εργαστηρίου επισυνάπτονται πιο κάτω.Σχετικά Αρχεία:
_______________________________________________
© 2014 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών