Κυπριακή Δημοκρατία
Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Η «κοινωνική επιχειρηματικότητα», και η «κοινωνική οικονομία» ευρύτερα, αποκτά όλο και μεγαλύτερη δυναμική στο να προσφέρει καινοτόμες απαντήσεις στις σημερινές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, προωθώντας τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, την κοινωνική ενσωμάτωση, τη βελτίωση των τοπικών κοινωνικών υπηρεσιών, την εδαφική συνοχή, κλπ.

Μια κοινωνική επιχείρηση, φορέας της κοινωνικής οικονομίας, είναι μια επιχείρηση η οποία, αντί για τη δημιουργία κερδών για τους ιδιοκτήτες ή τους εταίρους της, έχει ως πρωταρχικό στόχο τη δημιουργία θετικού κοινωνικού αντικτύπου. Η κοινωνική επιχείρηση δραστηριοποιείται στην αγορά παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες με επιχειρηματικό και καινοτόμο τρόπο και χρησιμοποιεί τα κέρδη της κυρίως για κοινωνικούς σκοπούς.

Η κυπριακή πολιτεία, λαμβάνοντας υπόψη τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που μπορούν να προκύψουν από τη δημιουργία τέτοιων επιχειρήσεων, προχώρησε στην ετοιμασία του νομοσχεδίου με τίτλο «ο Περί της Δημιουργίας και Διατήρησης Μητρώου Εγγραφής Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμος», το οποίο στο παρόν στάδιο βρίσκεται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Σκοπός του εν λόγω νομοσχεδίου είναι η ρύθμιση της εγγραφής των επιχειρήσεων στο Μητρώο, μέσω του καθορισμού των κριτηρίων που πρέπει να πληροί ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο για να εγγραφεί ως κοινωνική επιχείρηση, καθώς και ο καθορισμός των υποχρεώσεων της κοινωνικής επιχείρησης.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του προταθέντος Νόμου, μία επιχείρηση μπορεί να οριστεί ως κοινωνική εάν εντάσσεται σε μία από τις δύο πιο κάτω κατηγορίες:

(α) κοινωνική επιχείρηση γενικού σκοπού: κύρια χαρακτηριστικά μιας τέτοιας επιχείρησης είναι, μεταξύ άλλων, ότι έχει ως πρώτιστο σκοπό λειτουργίας της την κοινωνική αποστολή μέσω της προώθησης θετικών κοινωνικών ή/και περιβαλλοντικών δράσεων με γνώμονα το συμφέρον της κοινωνίας, και επενδύει τουλάχιστον το 70% των κερδών της για την προώθηση της κοινωνικής της αποστολής,

(β) κοινωνική επιχείρηση ένταξης: κύρια χαρακτηριστικά μιας τέτοιας επιχείρησης είναι, μεταξύ άλλων, ότι έχει ως πρώτιστο σκοπό λειτουργίας της την κοινωνική αποστολή, μέσω της εργοδότησης ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, και τα οποία αποτελούν τουλάχιστον το 40% του εργατικού δυναμικού της επιχείρησης αυτής.

Με βάση πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2019, και σύμφωνα με το εν λόγω νομοσχέδιο, ως αρμόδια αρχή για την τήρηση του Μητρώου Κοινωνικών Επιχειρήσεων έχει οριστεί η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ).

Στα πλαίσια ανάληψης της αρμοδιότητας αυτής, η ΓΔ ΕΠΣΑ μελετά τα θέματα που άπτονται της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, ώστε να ετοιμαστούν οι σχετικοί Κανονισμοί και κατευθυντήριες γραμμές και να καταγραφούν οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν σχετικά με τη δημιουργία και τήρηση του Μητρώου. Στόχος είναι, μετά την υιοθέτηση της σχετικής νομοθεσίας, οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να αιτηθούν την περίληψη τους στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων, να ενημερωθούν σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν, τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλουν και τη διαδικασία και χρονοδιαγράμματα που θα τηρηθούν για εξέταση μίας αίτησης και εγγραφή της εταιρείας στο Μητρώο.

Ενημερωτική Εκδήλωση: Στα πλαίσια αυτά αναφέρεται επίσης ότι, η ΓΔ ΕΠΣΑ προτίθεται να διοργανώσει ενημερωτική εκδήλωση για ευαισθητοποίηση και δικτύωση μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2019, με τη συμμετοχή εμπειρογνώμονα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.Έρευνα και Καινοτομία στην Κύπρο

Διαρθωτικά Ταμεία

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Ημερίδες για την Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

e-Procurement

Προεδρία - Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης - 112

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω διαδικτύου.

Στρατηγικός Σχεδιασμός και Προϋπολογισμός Δραστηριοτήτων