ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου


Υλοποιώντας τη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δημιουργία εθνικών συμβουλίων παραγωγικότητας στα κράτη μέλη της ευρωζώνης, και με στόχο τη συστηματική παρακολούθηση και ανάλυση των εξελίξεων και των πολιτικών στον τομέα της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, συμβάλλοντας έτσι στην προαγωγή σταθερής και βιώσιμης ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, η κυπριακή κυβέρνηση προχώρησε τον Ιούλιο του 2018 στη σύσταση του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου με την Aπόφαση αρ. 85.108 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΣ) κατά τη συνεδρία του στις 13/6/2018.

Χρέη Γραμματείας του Συμβουλίου εκτελεί η Διεύθυνση Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης της ΓΔ ΕΠΣΑ, βάσει της πιο πάνω απόφασης του ΥΣ. Περισσότερες πληροφορίες για τη σύνθεση, το ρόλο και τις εργασίες του Συμβουλίου μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecompet.cy.

Έκθεση Ανταγωνιστικότητας Κύπρου

Με στόχο την συστηματική παρακολούθηση και συγκριτική αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας, στη βάση διεθνών προτύπων και δεικτών, βρίσκεται υπό διαμόρφωση 1η Έκθεση Ανταγωνιστικότητας για την Κύπρο. Η ετοιμασία της 1ης Έκθεσης, την οποία χρηματοδοτεί η Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει ανατεθεί μέσα από διαγωνιστική διαδικασία στη διεθνούς φήμης εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών ECORYS.

Στη διαμόρφωση της Έκθεσης συμβάλλουν με τη συνεισφορά τους τόσο οι αρμόδιες Αρχές του κράτους όσο και εμπλεκόμενοι φορείς από τον ευρύ δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα, με στόχο την όσο το δυνατό πιο αντικειμενική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, των αδυναμιών αλλά και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και των προοπτικών ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας στους επιμέρους τομείς της κυπριακής οικονομίας.

Την αρμοδιότητα της ετήσιας ετοιμασίας / επικαιροποίησης της Έκθεσης Ανταγωνιστικότητας ανέλαβε, με τη σύστασή του τον Ιούνιο του 2018, το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου. Η ‘Εκθεση θα αποτελεί ένα εργαλείο το οποίο θα μπορεί να αξιοποιειται από το Συμβούλιο για σκοπούς ανάλυσης και διαμόρφωσης συστάσεων πολιτικής σε θέματα ανταγωνιστικότητας.

_______________________________________________
© 2014 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών