Κυπριακή Δημοκρατία
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών

Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου

Υλοποιώντας τη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δημιουργία εθνικών συμβουλίων παραγωγικότητας στα κράτη μέλη της ευρωζώνης, και με στόχο τη συστηματική παρακολούθηση και ανάλυση των εξελίξεων και των πολιτικών στον τομέα της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, συμβάλλοντας έτσι στην προαγωγή σταθερής και βιώσιμης ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, η κυπριακή κυβέρνηση προχώρησε τον Ιούλιο του 2018 στη σύσταση του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου με την Aπόφαση αρ. 85.108 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΣ) κατά τη συνεδρία του στις 13/6/2018.

Χρέη Γραμματείας του Συμβουλίου εκτελεί η Διεύθυνση Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης της ΓΔ ΕΠΣΑ, βάσει της πιο πάνω απόφασης του ΥΣ. Περισσότερες πληροφορίες για τη σύνθεση, το ρόλο και τις εργασίες του Συμβουλίου μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecompet.cy.

Έκθεση Ανταγωνιστικότητας Κύπρου

Με στόχο την συστηματική παρακολούθηση και συγκριτική αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας, στη βάση διεθνών προτύπων και δεικτών, βρίσκεται υπό διαμόρφωση 1η Έκθεση Ανταγωνιστικότητας για την Κύπρο. Η ετοιμασία της 1ης Έκθεσης, την οποία χρηματοδοτεί η Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει ανατεθεί μέσα από διαγωνιστική διαδικασία στη διεθνούς φήμης εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών ECORYS.

Στη διαμόρφωση της Έκθεσης συμβάλλουν με τη συνεισφορά τους τόσο οι αρμόδιες Αρχές του κράτους όσο και εμπλεκόμενοι φορείς από τον ευρύ δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα, με στόχο την όσο το δυνατό πιο αντικειμενική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, των αδυναμιών αλλά και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και των προοπτικών ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας στους επιμέρους τομείς της κυπριακής οικονομίας.

Την αρμοδιότητα της ετήσιας ετοιμασίας / επικαιροποίησης της Έκθεσης Ανταγωνιστικότητας ανέλαβε, με τη σύστασή του τον Ιούνιο του 2018, το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου. Η ‘Εκθεση θα αποτελεί ένα εργαλείο το οποίο θα μπορεί να αξιοποιειται από το Συμβούλιο για σκοπούς ανάλυσης και διαμόρφωσης συστάσεων πολιτικής σε θέματα ανταγωνιστικότητας.Σχέδιο Δημοσίευσης ΓΔ ΕΠΣΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαρθωτικά Ταμεία

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

e-Procurement

Έρευνα και Καινοτομία στην Κύπρο

Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης - 112

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω διαδικτύου.

SMOKE FREE CYPRUS