Κυπριακή Δημοκρατία
Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης

Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το Σεπτέμβριο του 2015 στο πλαίσιο της 70ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών υιοθετήθηκε η «Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη», η οποία ουσιαστικά περιλαμβάνει 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και 169 συνδεόμενους με αυτούς υπο-στόχους, δίνοντας μία νέα διάσταση στις προσπάθειες σε παγκόσμιο επίπεδο προς την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. Όλες οι χώρες, αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες, έχουν από κοινού την ευθύνη για την επίτευξη των ΣΒΑ. Η Ατζέντα 2030 ενσωματώνει με ισορροπημένο τρόπο τις τρεις διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης - οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική - και αποτυπώνει για πρώτη φορά την ύπαρξη διεθνούς συναίνεσης και κοινής επιδίωξης ως προς τους στόχους της ειρήνης, της ασφάλειας, της δικαιοσύνης για όλους και της κοινωνικής ένταξης, οι οποίοι αλληλοενισχύονται στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030.

Στο πλαίσιο τoυ μηχανισμού παρακολούθησης της Ατζέντας 2030, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να «διεξάγουν τακτικές και περιεκτικές ανασκοπήσεις της προόδου σε εθνικό και υπο-εθνικό επίπεδο». Οι εθελοντικές αυτές εθνικές αναθεωρήσεις (VNR) αποσκοπούν στη διευκόλυνση της ανταλλαγής εμπειριών, συμπεριλαμβανομένων των επιτυχιών, των προκλήσεων και των διδαγμάτων που έχουν αντληθεί, με στόχο την επιτάχυνση της εφαρμογής της Ατζέντας του 2030.

Η Κύπρος έχει ήδη ετοιμάσει και υποβάλει το 2017 την Πρώτη Εθελοντική Έκθεση Προόδου για την Εφαρμογή της Ατζέντας 2030 . Το συντονισμό για την ετοιμασία της πρώτης έκθεσης ανέλαβε το Υπουργείο Εξωτερικών, με τη συνεισφορά φορέων τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, περιλαμβανομένων μη κυβερνητικών οργανώσεων. Στην έκθεση αυτή παρουσιάζονται οι επιλεγμένοι ΣΒΑ που τέθηκαν ως προτεραιότητα για την Κύπρο, βάσει της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης αλλά και των αναγκών και δυνατοτήτων της χώρας σε σχέση με τους 17 ΣΒΑ. Παρουσιάζονται επίσης οι δράσεις που έχουν προγραμματιστεί και προωθούνται για επίτευξη των εν λόγω προτεραιοτήτων, η πρόοδος που έχει επιτευχθεί, οι σχετικές προκλήσεις καθώς και τα επόμενα βήματα. Αξιοσημείωτο είναι ότι πρόοδος έχει επιτευχθεί σε όλους τους ΣΒΑ, ενώ για τους περισσότερους από αυτούς υπάρχουν προγραμματισμένες δράσεις. Μάλιστα, σε ορισμένους ΣΒΑ η πρόοδος είναι στο 100%.

Οι σχετικές προκλήσεις που έχουν παρατηρηθεί για την Κύπρο, βάσει της έκθεσης του 2017, αφορούν την αντιμετώπιση του υψηλού δημόσιου χρέους, το σχετικά υψηλό επίπεδο ανεργίας, τη χαμηλή συμμετοχή του γεωργικού τομέα στο Ακαθάριστό Εγχώριο Προϊόν, την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας από εισαγόμενες πηγές, τη χαμηλή συμμετοχή γυναικών στη δημόσια και πολιτική ζωή της χώρας, την ανάγκη για πολιτική αειφόρου κατανάλωσης, το υψηλό ποσοστό μη επίτευξης στο τομέα των μαθηματικών, των επιστημών και της ανάγνωσης και την ανάγκη για αύξηση της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) με την Ανακοίνωση της «Επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον - Ευρωπαϊκή δράση για την αειφορία» στις 22.11.2016 δεσμεύτηκε πλήρως να πρωτοστατήσει στην υλοποίηση της Ατζέντας 2030 και των ΣΒΑ από κοινού με τα κράτη μέλη της και σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας. Η ανταπόκριση της ΕΕ στην Ατζέντα 2030 περιλαμβάνει δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας συνίσταται στην πλήρη ενσωμάτωση των ΣΒΑ στο ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής και στις τρέχουσες προτεραιότητες της Επιτροπής και ο δεύτερος άξονας στη δρομολόγηση μελετών για την περαιτέρω ανάπτυξη του μακροπρόθεσμου οράματός και τον προσανατολισμό των τομεακών πολιτικών μετά το 2020, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την μακροπρόθεσμη υλοποίηση των ΣΒΑ. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020 πρόκειται επίσης να επαναπροσανατολίσει τις συνεισφορές από τον προϋπολογισμό της ΕΕ προς την κατεύθυνση της επίτευξης των μακροπρόθεσμων στόχων της ΕΕ.

Επιπρόσθετα, η Ανακοίνωση της ΕΕ προνοεί για τακτική παρακολούθηση της προόδου των ΣΒΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πρώτη προσπάθεια έγινε με την έκδοση του εγγράφου “Sustainable development in the European Union – Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context (2017), όπου διαπιστώθηκε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιτεύχθηκε πρόοδος σε όλους τους ΣΒΑ, ενώ το 2018 εκδόθηκε η δεύτερη έκδοση με τίτλο “Sustainable Development in the European Union – Monitoring Report on Progress towards SDGs in an EU context".

Η ΓΔ ΕΠΣΑ με βάση την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 85.050, ημερ. 30.5.2018, είναι υπεύθυνη για το συντονισμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης των δεσμεύσεων της Κύπρου όσον αφορά τους Στρατηγικούς Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030 των Ηνωμένων Εθνών. Στο πλαίσιο αυτό, συμμετέχει στην αρμόδια Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου της ΕΕ (Working Party on the 2030 Agenda for Sustainable Development) και συμβάλλει στην προετοιμασία της σχετικής συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών.

Τον Ιούλιο του 2019 θα πραγματοποιηθεί το ετήσιο πολιτικό φόρουμ υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών για την αειφόρο ανάπτυξη (HLPF 2019) υπό την αιγίδα του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου των ΟΗΕ (ECOSOC). Επιπρόσθετα, το Σεπτέμβριο του 2019 θα πραγματοποιηθεί διήμερη συνάντηση των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων, υπό την αιγίδα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, στην οποία θα παρουσιαστεί η πρώτη Παγκόσμια Έκθεση για Αειφόρο Ανάπτυξη (Global Sustainable Development Report – GSDR) η οποία θα εκδίδεται κάθε τέσσερα χρόνια και θα περιέχει τις κατευθυντήριες οδηγίες για επίτευξη των 17 ΣΒΑ με σκοπό την επιτάχυνση της εφαρμογής της Ατζέντας 2030.Έρευνα και Καινοτομία στην Κύπρο

Διαρθωτικά Ταμεία

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Ημερίδες για την Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

e-Procurement

Προεδρία - Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης - 112

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω διαδικτύου.

SMOKE FREE CYPRUS

Στρατηγικός Σχεδιασμός και Προϋπολογισμός Δραστηριοτήτων