Κυπριακή Δημοκρατία
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών

Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη ΑνάπτυξηΤο Σεπτέμβριο του 2015 στο πλαίσιο της 70ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών υιοθετήθηκε η «Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη», η οποία ουσιαστικά περιλαμβάνει 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και 169 συνδεόμενους με αυτούς υπο-στόχους, δίνοντας μία νέα διάσταση στις προσπάθειες σε παγκόσμιο επίπεδο προς την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. Όλες οι χώρες, αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες, έχουν από κοινού την ευθύνη για την επίτευξη των ΣΒΑ. Η Ατζέντα 2030 ενσωματώνει με ισορροπημένο τρόπο τις τρεις διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης - οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική - και αποτυπώνει για πρώτη φορά την ύπαρξη διεθνούς συναίνεσης και κοινής επιδίωξης ως προς τους στόχους της ειρήνης, της ασφάλειας, της δικαιοσύνης για όλους και της κοινωνικής ένταξης, οι οποίοι αλληλοενισχύονται στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030.

Στο πλαίσιο τoυ μηχανισμού παρακολούθησης της Ατζέντας 2030, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να «διεξάγουν τακτικές και περιεκτικές ανασκοπήσεις της προόδου σε εθνικό και υπο-εθνικό επίπεδο». Οι εθελοντικές αυτές εθνικές αναθεωρήσεις (VNR) αποσκοπούν στη διευκόλυνση της ανταλλαγής εμπειριών, συμπεριλαμβανομένων των επιτυχιών, των προκλήσεων και των διδαγμάτων που έχουν αντληθεί, με στόχο την επιτάχυνση της εφαρμογής της Ατζέντας του 2030.

Η Κύπρος έχει ήδη ετοιμάσει και υποβάλει το 2017 την Πρώτη Εθελοντική Έκθεση Προόδου για την Εφαρμογή της Ατζέντας 2030 και βρίσκεται στη διαδικασία προετοιμασίας της δεύτερης εθελοντικής έκθεσης προόδου για το έτος 2021, η οποία θα παρουσιαστεί τον Ιούνιο του 2021 στο πλαίσιο του Υψηλού Επιπέδου Πολιτικού Φόρουμ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που διοργανώνει κάθε χρόνο το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών. H πρώτη έκθεση ετοιμάστηκε και υποβλήθηκε υπό το συντονισμό του Υπουργείου Εξωτερικών. Στην πρώτη έκθεση εθελοντικής προόδου παρουσιάζονται οι επιλεγμένοι ΣΒΑ που τέθηκαν ως προτεραιότητα για την Κύπρο, βάσει της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης αλλά και των αναγκών και δυνατοτήτων της χώρας σε σχέση με τους 17 ΣΒΑ. Παρουσιάζονται επίσης οι δράσεις που έχουν προγραμματιστεί και προωθούνται για επίτευξη των εν λόγω προτεραιοτήτων, η πρόοδος που έχει επιτευχθεί, οι σχετικές προκλήσεις καθώς και τα επόμενα βήματα. Τον συντονισμό για την ετοιμασία της δεύτερης έκθεσης έχει αναλάβει η ΓΔ ΕΠΣΑ, με τη συνεισφορά φορέων τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, περιλαμβανομένων μη κυβερνητικών οργανώσεων. Με την υποβολή της Δεύτερης Έκθεσης η Κύπρος θα επιδιώξει να παρουσιάσει στο ανώτατο Φόρουμ των Η.Ε. τα διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί ή και δρομολογούνται για βελτίωση της απόδοσης της προς την υλοποίηση των ΣΒΑ.

Οι σχετικές προκλήσεις που έχουν παρατηρηθεί για την Κύπρο, βάσει της έκθεσης του 2017, αφορούν την αντιμετώπιση του υψηλού δημόσιου χρέους, το σχετικά υψηλό επίπεδο ανεργίας, τη χαμηλή συμμετοχή του γεωργικού τομέα στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας από εισαγόμενες πηγές, τη χαμηλή συμμετοχή γυναικών στη δημόσια και πολιτική ζωή της χώρας, την ανάγκη για πολιτική αειφόρου κατανάλωσης, το υψηλό ποσοστό μη επίτευξης στο τομέα των μαθηματικών, των επιστημών και της ανάγνωσης και την ανάγκη για αύξηση της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) με την Ανακοίνωση της «Επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον - Ευρωπαϊκή δράση για την αειφορία» στις 22.11.2016 δεσμεύτηκε πλήρως να πρωτοστατήσει στην υλοποίηση της Ατζέντας 2030 και των ΣΒΑ από κοινού με τα κράτη μέλη της και σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, ενώ στην εν λόγω ανακοίνωση αποφασίστηκε και τακτική παρακολούθηση της προόδου των ΣΒΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ανταπόκριση της ΕΕ στην Ατζέντα 2030 περιλαμβάνει δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας συνίσταται στην πλήρη ενσωμάτωση των ΣΒΑ στο ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής και στις τρέχουσες προτεραιότητες της Επιτροπής και ο δεύτερος άξονας στη δρομολόγηση μελετών για την περαιτέρω ανάπτυξη του μακροπρόθεσμου οράματός και τον προσανατολισμό των τομεακών πολιτικών μετά το 2020, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την μακροπρόθεσμη υλοποίηση των ΣΒΑ. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020 πρόκειται επίσης να επαναπροσανατολίσει τις συνεισφορές από τον προϋπολογισμό της ΕΕ προς την κατεύθυνση της επίτευξης των μακροπρόθεσμων στόχων της ΕΕ.

Η πρώτη προσπάθεια παρακολούθησης της προόδου των ΣΒΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο έγινε με την έκδοση του εγγράφου “Sustainable development in the European Union – Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context (2017), όπου διαπιστώθηκε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιτεύχθηκε πρόοδος σε όλους τους ΣΒΑ, ενώ το 2020 εκδόθηκε η τέταρτη έκδοση με τίτλο “Sustainable Development in the European Union – Monitoring Report on Progress towards SDGs in an EU context – 2020 edition".

Η ΓΔ ΕΠΣΑ με βάση την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 85.050, ημερ. 30.5.2018, είναι υπεύθυνη για το συντονισμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης των δεσμεύσεων της Κύπρου όσον αφορά τους Στρατηγικούς Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030 των Ηνωμένων Εθνών. Στο πλαίσιο αυτό, συμμετέχει στην αρμόδια Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου της ΕΕ (Working Party on the 2030 Agenda for Sustainable Development) και συμβάλλει στην προετοιμασία της σχετικής συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών. Επιπρόσθετα η ΓΔ ΕΠΣΑ είναι υπεύθυνη για την δρομολόγηση μέτρων αντιμετώπισης των υπαρκτών προκλήσεων, ώστε να βελτιωθεί η επίδοση της Κύπρου αναφορικά με την υλοποίηση των ΣΒΑ. Προς αυτή την κατεύθυνση, η ΓΔ ΕΠΣΑ, θα αξιοποιήσει χορηγία Τεχνικής Βοήθειας από την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος είναι η παροχή εμπειρογνωμοσύνης για παρακολούθηση και βελτίωση της επίδοσης μέσω της ενσωμάτωσης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στις Εθνικές Πολιτικές. Το Ινστιτούτο Κατάρτισης και Έρευνας των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Institute for Training and Research – UNITAR) έχει αναλάβει την υλοποίηση του εν λόγω έργου. Η έναρξη του έργου, έχει ξεκινήσει στις αρχές Δεκεμβρίου 2020 και θα έχει διάρκεια υλοποίησης 18-21 μήνες. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου θα γίνουν εισηγήσεις για τις αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που απαιτείται να προωθηθούν στον τρόπο διακυβέρνησης για προσαρμογή και υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και κατ’ επέκταση της βελτίωσης της βιωσιμότητας των εθνικών πολιτικών, της αξιοποίησης επιστημονικών εργαλείων για παρακολούθηση και αξιολόγηση και γενικότερα πιο αποδοτικής διακυβέρνησης.

Πιο κάτω βρείτε τη 2η Εθελοντική Έκθεση Προόδου για την Κύπρο στα πλαίσια της εφαρμογής της Ατζέντας 2030 για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat CYPRUS SECOND VNR- 2021-FINAL WEB FILE-PAGE BY PAGE.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 5654,49Kb)
ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Σχέδιο Δημοσίευσης ΓΔ ΕΠΣΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαρθωτικά Ταμεία

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΓΔ Ανάπτυξης

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

e-Procurement

Έρευνα και Καινοτομία στην Κύπρο

Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης - 112

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω διαδικτύου.

SMOKE FREE CYPRUS