Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης

Έκθεση Αξιολόγησης Έργου


Η μελέτη βιωσιμότητας αποτελεί το βασικό αναλυτικό έγγραφο για την αξιολόγηση του έργου. Αυτή πρέπει να υποστηρίζεται από τεχνικές μελέτες και αξιολογήσεις επιπτώσεων (που συνήθως επισυνάπτονται στη μελέτη βιωσιμότητας). Η μελέτη βιωσιμότητας αποτελεί πολύ λεπτομερές έγγραφο για τη λήψη αποφάσεων Για το σκοπό αυτό θα πρέπει επίσης να ετοιμάζεται μια συνοπτική Έκθεση Αξιολόγησης Έργου. Αυτή θα πρέπει να βασίζεται στην περίληψη της μελέτης βιωσιμότητας και θα πρέπει να ανταποκρίνεται στα κριτήρια που περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο για την Προεπιλογή και Αξιολόγηση Δημοσίων Επενδυτικών Έργων. Η Έκθεση Αξιολόγησης Έργου πρέπει να περιλαμβάνει μια σαφή σύσταση για το κατά πόσο να προχωρήσει το έργο, που να δικαιολογείται στη βάση των ευρημάτων της μελέτης βιωσιμότητας όπως συνοψίζονται στον Συνοπτικό Πίνακα Αξιολόγησης. Πρότυπο έγγραφο της Έκθεσης Αξιολόγησης Έργου παρουσιάζεται ως Παράρτημα 6 του Εγχειριδίου και επισυνάπτεται πιο κάτω.

Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να υποβάλλουν τις συμπληρωμένες Εκθέσεις Αξιολόγησης Έργου (συμπεριλαμβανομένων των Μελετών Βιωσιμότητας) στη ΓΔ ΕΠΣΑ οποτεδήποτε μετά την προ-επιλογή του έργου. Ανεπεξέργαστα δεδομένα και φύλλα εργασίας (αρχεία excel, κλπ) που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των διαφόρων παραμέτρων της Μελέτης Βιωσιμότητας, πρέπει να υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εξέταση των υποθέσεων και των υπολογισμών από τη ΓΔ ΕΠΣΑ.No documents found


CSR Conference “Reporting Corporate Responsibility and Sustainability”, Filoxenia Conference Center

Διαρθωτικά Ταμεία

Στρατηγικός Σχεδιασμός και Προϋπολογισμός Δραστηριοτήτων

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

e-Procurement

Προεδρία - Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης - 112

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω διαδικτύου.