Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης

Σημείωμα Έργου


Ο Περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμος καθορίζει πέντε βασικά στάδια στη διαδικασία Διαχείρισης Δημοσίων Επενδύσεων (ΔΔΕ). Το πρώτο στάδιο αφορά στην προ-επιλογή έργων, μια διαδικασία κατά την οποία διενεργείται μια προκαταρκτική και γενική αξιολόγηση της στρατηγικής συνάφειας του έργου, της προσιτότητας και της βιωσιμότητας του. Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας προ-επιλογής, οι οικονομικοί φορείς ετοιμάζουν «Σημείωμα Έργου» για κάθε δημόσιο επενδυτικό έργο που προτείνουν για υλοποίηση, με κεφαλαιουχικό κόστος €500.000 και άνω.

Το Σημείωμα Έργου αποτελεί εργαλείο υποβοήθησης στη λήψη προκαταρκτικών αποφάσεων και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια διοικητική εργασία. Οι πληροφορίες που θα παρέχονται στο Σημείωμα Έργου θα πρέπει να είναι προϊόν ενδοτμηματικής ανάλυσης, προβληματισμού και συναίνεσης. Υπάρχουν δύο έντυπα Σημειωμάτων Έργου (1) για οικονομικά σημαντικά έργα (εκτιμώμενο κεφαλαιουχικό κόστος €5 εκ. και άνω) και (2) για μη οικονομικά σημαντικά έργα (εκτιμώμενο κεφαλαιουχικό κόστος €500.000 και άνω και κάτω των €5εκ.).

Τα δύο έντυπα Σημειωμάτων Έργου καθώς ο Οδηγός Συμπλήρωσης τους επισυνάπτονται πιο κάτω.
Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου rar Financially Significant .zip
(Μέγεθος Αρχείου: 94,3Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου rar Non Financially Significant .zip
(Μέγεθος Αρχείου: 94,76Kb)
10.17.docx Οδηγίες για Συμπλήρωση του Σημειώματος Έργου - 3.10.17.docx
(Μέγεθος Αρχείου: 60,3Kb)

No documents found


Διαρθωτικά Ταμεία

Cyprus Responsible Business Awards' 2019

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

e-Procurement

Προεδρία - Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης - 112

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω διαδικτύου.

Στρατηγικός Σχεδιασμός και Προϋπολογισμός Δραστηριοτήτων