Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών

Σημείωμα Έργου


Ο Περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμος καθορίζει πέντε βασικά στάδια στη διαδικασία Διαχείρισης Δημοσίων Επενδύσεων (ΔΔΕ). Το πρώτο στάδιο αφορά στην προ-επιλογή έργων, μια διαδικασία κατά την οποία διενεργείται μια προκαταρκτική και γενική αξιολόγηση της στρατηγικής συνάφειας του έργου, της προσιτότητας και της βιωσιμότητας του. Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας προ-επιλογής, οι οικονομικοί φορείς ετοιμάζουν «Σημείωμα Έργου» για κάθε δημόσιο επενδυτικό έργο που προτείνουν για υλοποίηση, με κεφαλαιουχικό κόστος €2.000.000 και άνω (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ), συμπεριλαμβανομένων και των προτεινόμενων έργων για συγχρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) για τη προγραμματική περίοδο 2021-2027. Για έργα κάτω από €2.000.000 δεν θα χρειάζεται συμπλήρωση Σημειώματος Έργου, εκτός αν αυτό κριθεί σκόπιμο από τον Υπουργό Οικονομικών.

Το Σημείωμα Έργου αποτελεί εργαλείο υποβοήθησης στη λήψη προκαταρκτικών αποφάσεων και θα πρέπει να υποβάλλεται στη ΓΔ ΕΠΣΑ μέσων των Στρατηγικών Μονάδων των Υπουργείων ιεραρχημένα κατά σειρά προτεραιότητας με κοινοποίηση στο Υπουργείο Οικονομικών.

Συνοπτικά, το Σημείωμα Έργου πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες που να αφορούν στις ακόλουθες πτυχές του προτεινόμενου έργου:

    1. Γενικές Πληροφορίες
    2. Σκεπτικό του Έργου και Αξιολόγηση Αναγκών
      • Λογική Παρέμβασης
      • Αξιολόγηση Αναγκών
      • Συνάφεια με Στρατηγικές
    3. Προκαταρκτική Οικονομική Ανάλυση του Προτεινόμενου Έργου και ανάλυση Επιλογών
      • Κόστος Έργου
      • Οφέλη Έργου
      • Οικονομική Βιωσιμότητα
    4. Οικονομική προσιτότητα
    5. Ρυθμίσεις Υλοποίησης και πιθανοί περιορισμοί
    6. Λειτουργική και Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα
    7. Προσέγγιση για Διεξαγωγή Περαιτέρω διαβουλεύσεων

Το έντυπο του Σημειώματος Έργου, καθώς ο Οδηγός Συμπλήρωσης του επισυνάπτονται πιο κάτω.Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Σημείωμα Έργου.docx
(Μέγεθος Αρχείου: 35,4Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Οδηγός Συμπλήρωσης Σημειώματος Έργου.docx
(Μέγεθος Αρχείου: 55,31Kb)

No documents found


Σχέδιο Δημοσίευσης ΓΔ ΕΠΣΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαρθωτικά Ταμεία

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

e-Procurement

Έρευνα και Καινοτομία στην Κύπρο

Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης - 112

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω διαδικτύου.

SMOKE FREE CYPRUS