ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Εγχειρίδιο


Το μεθοδολογικό Εγχειρίδιο για την Προεπιλογή και Αξιολόγηση Δημοσίων Επενδυτικών Έργων ετοιμάστηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα με χρηματοδότηση της Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της ΕΕ. Το εγχειρίδιο συμπληρώνει και εξειδικεύει τις Οδηγίες για την Προεπιλογή και Αξιολόγηση Δημοσίων Επενδυτικών Έργων παραθέτοντας με λεπτομέρεια τις ακολουθητέες διαδικασίες και μεθοδολογίες αξιολόγησης έργων και παρέχοντας πρότυπα έγγραφα προς χρήση τόσο για το στάδιο της προεπιλογής όσο για το στάδιο της αξιολόγησης έργων.

Όσον αφορά το στάδιο της προεπιλογής έργων το Εγχειρίδιο παρέχει καθοδήγηση για τη συμπλήρωση από τους οικονομικούς φορείς του Σημειώματος Έργου το οποίο αποσκοπεί στη διενέργεια μιας προκαταρκτικής και γενικής αξιολόγηση της στρατηγικής συνάφειας του έργου, της προσιτότητας και της βιωσιμότητας του.

Αναφορικά με το στάδιο της αξιολόγησης έργου το εγχειρίδιο παρέχει τη μεθοδολογία για την αξιολόγηση των οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και δημοσιονομικών επιπτώσεων των προτεινόμενων επενδυτικών έργων. Σύμφωνα με μεθοδολογία αυτή, που αποτελείται από 9 βήματα, προσδιορίζονται όλες οι επιπτώσεις που σχετίζονται με το επενδυτικό έργο και, όπου είναι δυνατόν, το κόστος και τα οφέλη εκτιμώνται σε χρηματικούς όρους, έτσι ώστε τα έργα που επιλέγονται από την Κυβέρνηση να προσφέρουν το μέγιστο καθαρό όφελος για την κοινωνία.

Το Εγχειρίδιο επισυνάπτεται πιο κάτω.


_______________________________________________
© 2014 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών