Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών

Εγχειρίδιο


Το μεθοδολογικό Εγχειρίδιο για την Προεπιλογή και Αξιολόγηση Δημοσίων Επενδυτικών Έργων ετοιμάστηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα με χρηματοδότηση της Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της ΕΕ. Το εγχειρίδιο συμπληρώνει και εξειδικεύει τις Οδηγίες για την Προεπιλογή και Αξιολόγηση Δημοσίων Επενδυτικών Έργων παραθέτοντας με λεπτομέρεια τις ακολουθητέες διαδικασίες και μεθοδολογίες αξιολόγησης έργων και παρέχοντας πρότυπα έγγραφα προς χρήση τόσο για το στάδιο της προεπιλογής όσο για το στάδιο της αξιολόγησης έργων.

Όσον αφορά το στάδιο της προεπιλογής έργων το Εγχειρίδιο παρέχει καθοδήγηση για τη συμπλήρωση από τους οικονομικούς φορείς του Σημειώματος Έργου το οποίο αποσκοπεί στη διενέργεια μιας προκαταρκτικής και γενικής αξιολόγηση της στρατηγικής συνάφειας του έργου, της προσιτότητας και της βιωσιμότητας του.

Αναφορικά με το στάδιο της αξιολόγησης έργου το εγχειρίδιο παρέχει τη μεθοδολογία για την αξιολόγηση των οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και δημοσιονομικών επιπτώσεων των προτεινόμενων επενδυτικών έργων. Σύμφωνα με μεθοδολογία αυτή, που αποτελείται από 9 βήματα, προσδιορίζονται όλες οι επιπτώσεις που σχετίζονται με το επενδυτικό έργο και, όπου είναι δυνατόν, το κόστος και τα οφέλη εκτιμώνται σε χρηματικούς όρους, έτσι ώστε τα έργα που επιλέγονται από την Κυβέρνηση να προσφέρουν το μέγιστο καθαρό όφελος για την κοινωνία.

Το Εγχειρίδιο επισυνάπτεται πιο κάτω.
Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Cyprus - PIM Manual -Version 3 0_ April 2018.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 2917,71Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Εγχειρίδιο για την Προεπιλογή και Αξιολόγηση Δημοσίων Επενδυτικών Έργων ελληνικά- April 2018.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 2797,99Kb)

No documents found


Σχέδιο Δημοσίευσης ΓΔ ΕΠΣΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαρθωτικά Ταμεία

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

e-Procurement

Έρευνα και Καινοτομία στην Κύπρο

Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης - 112

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω διαδικτύου.

SMOKE FREE CYPRUS