ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νομος


Ο περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμος που τέθηκε σε ισχύ τον Φεβρουάριο του 2014 αποτελεί το επίκεντρο της μεταρρύθμισης του συστήματος Δημοσίων Οικονομικών. Ο Νόμος, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πρόνοιες για δημοσιονομικούς κανόνες και δημοσιονομικές αρχές, για τη διαδικασία ετοιμασίας, έγκρισης, εκτέλεσης και παρακολούθησης του προϋπολογισμού και για τον καθορισμό των ρόλων και αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων στη διαχείριση δημόσιων πόρων φορέων.

Ο Νόμος καλύπτει μεταξύ άλλων και το θέμα της ανάπτυξης και διαχείρισης του επενδυτικού προγράμματος της Κυβέρνησης. Συγκεκριμένα στα Άρθρα 82-89 του Νόμου καθορίζεται το γενικό πλαίσιο για τον τρόπο επιλογής και εφαρμογής δημοσίων επενδυτικών έργων ενώ περιλαμβάνονται και συγκεκριμένες πρόνοιες για έργα ΣΔΙΤ. Συγκεκριμένα ο Νόμος καθορίζει τα ακόλουθα στάδια για την επιλογή και εφαρμογή δημοσίων επενδυτικών έργων: προ-επιλογή, αξιολόγηση, επιλογή, εφαρμογή και παρακολούθηση έργων.

Ο Νόμος επισυνάπτεται πιο κάτω.


_______________________________________________
© 2014 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών