ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη


H αρμοδιότητα για θέματα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας έχει μεταφερθεί στην Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 90.126 και ημερομηνία 7 Οκτωβρίου 2020. Για περαιτέρω σχετική πληροφόρηση παρακαλώ αποταθείτε στα κεντρικά τηλέφωνα της Υπηρεσίας 22401500 / 22401560 ή στην ιστοσελίδα http://www.cssda.gov.cy .

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την Ανακοίνωση της (COM(2011)681) στις 25/10/2011 έχει ορίσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) ως "την ευθύνη των επιχειρήσεων για τις επιπτώσεις τους στην κοινωνία". Για να ανταποκριθούν στην εν λόγω ευθύνη τους, οι επιχειρήσεις καλούνται να υιοθετήσουν διαδικασίες για την ένταξη κοινωνικών, περιβαλλοντικών και δεοντολογικών πτυχών, καθώς και πτυχών που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και τα δικαιώματα του καταναλωτή, τόσο στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα όσο και στη βασική επιχειρησιακή τους στρατηγική, σε συνεργασία πάντοτε με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Βασικές προϋποθέσεις αποτελούν η συμμόρφωση προς την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και ως προς τις συλλογικές συμβάσεις μεταξύ κοινωνικών εταίρων. Η προσέγγιση αυτή αποσκοπεί: (α) στη δημιουργία, στο μέγιστο βαθμό, κοινών αξιών για τους ιδιοκτήτες / μετόχους, τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, την κοινωνία και γενικότερα το ευρύτερο οικοσύστημα στο οποίο δραστηριοποιείται μία επιχείρηση και (β) στον εντοπισμό, την πρόληψη και τον περιορισμό των πιθανών δυσμενών επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων.

Βοηθώντας στην αντιμετώπιση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής επίδρασης από τη λειτουργία μιας επιχείρησης, η ΕΚΕ συμβάλει στην οικονομική και βιώσιμη ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή. Παράλληλα, η ΕΚΕ είναι σημαντική για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ίδιων των επιχειρήσεων αφού μπορεί να αποφέρει οφέλη όσον αφορά στη διαχείριση των κινδύνων, την εξοικονόμηση κόστους, την πρόσβαση σε κεφάλαια, τη βελτίωση των σχέσεων με τους πελάτες, τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και την ικανότητα καινοτομίας.

Διεθνείς Αρχές ΕΚΕ

Η Στρατηγική της ΕΕ για την ΕΚΕ δεν επιχειρεί να εισάξει νέα εργαλεία, αλλά δίνει έμφαση σε κατευθυντήριες γραμμές / θεμελιώδεις αρχές από αναγνωρισμένους Διεθνείς Οργανισμούς.
Κατευθυντήριες Γραμμές και αρχές στις οποίες μπορεί να στηριχτεί μια επιχείρηση για προώθηση της ΕΚΕ βασίζονται στα εθνικά πλαίσια ή Διεθνή όπως :
Σημειώνεται ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης έχει εκδώσει το κυπριακό πρότυπο CYS ISO 26000:2014 - Οδηγό για την κοινωνική υπευθυνότητα. Μέσω του Οδηγού αυτού παρέχεται πληροφόρηση για το τι αποτελεί η ΕΚΕ και πως αυτή μπορεί να γίνει μέρος της στρατηγικής και επιχειρηματικής πρακτικής μίας επιχείρησης. Για εξασφάλιση του εν λόγω προτύπου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης.

Βασικοί Εμπλεκόμενοι Φορείς στην προώθηση της ΕΚΕ

Πιο κάτω παρουσιάζονται οι βασικοί εμπλεκόμενοι φορείς, σε συνάφεια και με τους ρόλους που καθορίζονται σο ανακοινωθέν της ΕΕ, καθώς και η αναμενόμενη συμβολή τους στην προώθηση της ΕΚΕ :

Δημόσια Αρχή: Η ΓΔ ΕΠΣΑ ως εθνικός συντονιστής για την προώθηση της ΕΚΕ στην Κύπρο και ως αρμόδια δημόσια αρχή, αναμένεται να διαδραματίσει υποστηρικτικό ρόλο μέσω της προώθησης ενός έξυπνου συνδυασμού εθελοντικού χαρακτήρα μέτρων πολιτικής και όπου είναι αναγκαίο συμπληρωματικών κανονισμών. Αναλυτικότερα, οι αρμοδιότητές της εστιάζονται στη διαμόρφωση, προώθηση, στήριξη ή και εφαρμογή μέτρων που θα συμβάλουν στην ενίσχυση της κουλτούρας ΕΚΕ στην Κύπρο, στην συνεχώς αυξανόμενη υιοθέτηση αρχών και πρακτικών ΕΚΕ από τις κυπριακές επιχειρήσεις καθώς και στη συμμόρφωση ως προς τη σχετική νομοθεσία, τόσο σε υποχρεωτική όσο και σε εθελούσια βάση.

Στις επιχειρήσεις δίδεται η ευελιξία να καινοτομήσουν και να αναπτύξουν μια προσέγγιση ΕΚΕ, που να είναι κατάλληλη για τις δικές τους ιδιαιτερότητες και χαρακτηριστικά. Η απόφαση για υιοθέτηση πολιτικών ΕΚΕ για υπεύθυνη εταιρική συμπεριφορά επαφίεται στις ίδιες τις επιχειρήσεις, στη βάση της αρχής «Λογοδοτήστε ή Εξηγήστε» (Report or Explain).

Οι εργοδοτικές και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών εντοπίζουν προβλήματα, ασκούν πίεση για βελτίωση και μπορούν να λειτουργήσουν και να συνεργαστούν εποικοδομητικά με τις επιχειρήσεις για την επίτευξη λύσεων.

Οι καταναλωτές και οι επενδυτές είναι σε θέση να επιβραβεύσουν τις κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες, μέσω της καταναλωτικής και επενδυτικής τους συμπεριφοράς αντίστοιχα.

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης τόσο των επιχειρήσεων, όσο και των καταναλωτών ως προς τις θετικές επιπτώσεις της ΕΚΕ.

Το Επιχειρηματικό Δίκτυο ΕΚΕ Κύπρου μέσα από τις υπηρεσίες που θα προσφέρει στους οργανισμούς μέλη του αλλά και στην ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα της Κύπρου, καθώς και μέσα από την αναμενόμενη ενεργό συνεργασία του με τις αρμόδιες δημόσιες αρχές, αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της ΕΚΕ στην Κύπρο.

Η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων για την από κοινού προώθηση της ΕΚΕ αναμένεται να συμβάλει και στην επίτευξη των Στόχων για Βιώσιμη Ανάπτυξη (2030 UN Sustainable Development Goals).

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για προώθηση της ΕΚΕ στην Κύπρο

Από το 2012 κι έπειτα, η Κυπριακή κυβέρνηση έχει ενισχύσει τις προσπάθειές της για προώθηση της εταιρικής υπευθυνότητας και βιωσιμότητας, κυρίως μέσω δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ΕΚΕ αλλά και μέσω της ανάπτυξης διαφόρων εργαλείων και πρωτοβουλιών που βοηθούν τις εταιρείες να εφαρμόσουν δράσεις ΕΚΕ.


Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, ετοιμάστηκε από την ΓΔ ΕΠΣΑ σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία / Υπηρεσίες του Κράτους, τους κοινωνικούς εταίρους και οργανωμένα σύνολα, προς ανταπόκριση στο Ευρωπαϊκό Ανακοινωθέν του 2011. Το εν λόγω Σχέδιο Δράσης, που είχε εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 11/02/2013, αναμενόταν να αναθεωρηθεί στη βάση μίας νέας Στρατηγικής για την ΕΚΕ από την ΕΕ που αναμενόταν να εκπονηθεί μέχρι το 2016, η οποία ωστόσο δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί. Παρά ταύτα, η κυβέρνηση προχωρά με επιμέρους στοχευμένες δράσεις για προώθηση και ενίσχυση της ΕΚΕ στην Κύπρο, έχοντάς τις εντάξει στα πλαίσια της Δήλωσης Πολιτικής για την Ενίσχυση του Επιχειρηματικού Οικοσυστήματος στην Κύπρο για την περίοδο 2016-2020, αναδεικνύοντας έτσι την επιχειρηματική αξία που προσλαμβάνει πλέον η ΕΚΕ.

Σε ότι αφορά τα διάφορα υποστηρικτικά εργαλεία της κυβέρνησης, αυτά βοηθούν τις επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων, να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις (π.χ. EMAS, EU Ecolabel), την ενεργειακή τους αποδοτικότητα (π.χ. σχέδια χορηγιών για τη χρήση ΑΠΕ), την εφαρμογή δέουσας επιμέλειας για τα ανθρώπινα δικαιώματα σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών (π.χ. πιστοποιήσεις καλών επιχειρηματικών πρακτικών κατά των φυλετικών διακρίσεων, διαγωνισμοί ορθών πρακτικών σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, κώδικες ορθής πρακτικής σχετικά με τις διακρίσεις στην απασχόληση λόγω αναπηρίας, σχετικά με την πρόληψη της σεξουαλικής παρενόχλησης στην απασχόληση και σχετικά με την καταπολέμηση του ρατσισμού). Προχωρώντας προς μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενίσχυση της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων, η κυβέρνηση στοχεύει να προωθήσει περαιτέρω την ευαισθητοποίηση και την εφαρμογή του ISO26000, το οποίο αποτελεί ένα μη πιστοποιήσιμο αλλά ολοκληρωμένο πρότυπο με κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της ΕΚΕ.


Απαίτηση για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών από ορισμένες επιχειρήσεις


Με τη θέσπιση της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ προωθείται από την ΕΕ η ελάχιστη νομική απαίτηση για ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις/ομίλους και Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας να υποβάλουν μη χρηματοοικονομική κατάσταση όπου δημοσιοποιούν κοινωνικές και περιβαλλοντικές πληροφορίες. Βασικός σκοπός της ενέργειας αυτής είναι η ορθολογική ένταξη της ΕΚΕ στις δραστηριότητες των επιχειρήσεων έτσι ώστε να υπάρχει αλλαγή στην πορεία προς μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, μέσω του συνδυασμού της μακροπρόθεσμης κερδοφορίας με την κοινωνική δικαιοσύνη και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας ισχύει για μεγάλες επιχειρήσεις/ομίλους με περισσότερους από 500 εργαζόμενους οι οποίες αποτελούν ταυτόχρονα οντότητες δημοσίου συμφέροντος, όπως αυτές ορίζονται στην εθνική νομοθεσία (Περί Ελεγκτών Νόμος του 2017). Ο ορισμός περιλαμβάνει οντότητες των οποίων οι μεταβιβάσιμοι τίτλοι είναι εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά ή ρυθμιζόμενη αγορά οποιουδήποτε κράτους μέλους, Πιστωτικά Ιδρύματα, Ασφαλιστικές και Αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και άλλες οντότητες που ορίζονται με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ως έχουσες ουσιαστικό χαρακτήρα δημοσίου συμφέροντος.

Η Οδηγία έχει μεταφερθεί στο Εθνικό Δίκαιο της Κύπρου και εφαρμόζεται από τις 2/6/2017, με τη δημοσιοποίηση του περί Εταιρειών Τροποποιητικού (Αρ 3) Νόμου του 2017 στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας. Οι βασικές πρόνοιες της Νομοθεσίας περιγράφονται στο ακόλουθο ενημερωτικό έντυπο.Οι πρώτες μη-χρηματοοικονομικές καταστάσεις εκδόθηκαν στη βάση στοιχείων και μη-χρηματοοικονομικών πληροφοριών που αφορούν το έτος 2017.

Στα πλαίσια ενημέρωσης ως προς τις πρόνοιες της νέας νομοθεσίας αλλά και για ευρύτερη προώθηση της ΕΚΕ στην Κύπρο, εντάσσεται το Συνέδριο ΕΚΕ “Reporting Corporate Responsibility and Sustainability” της 12ης Ιουνίου 2017.

Παράλληλα, ως αναμενόταν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοίμασε και υιοθέτησε στις 26 Ιουνίου 2017 Οδηγό με Μη Δεσμευτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Μεθοδολογία που αφορά στην Ετοιμασία των Μη-χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, βάσει της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ. Για τροφοδότηση της προσπάθειας αυτής οι Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργάνωσαν δημόσια διαβούλευση την άνοιξη του 2016, τα συνοπτικά αποτελέσματα της οποίας είναι διαθέσιμα εδώ.

Ενημερωτικό Έντυπο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και ερωτηματολόγιο αυτό-αξιολόγησης επιχειρήσεων/ οργανισμών

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για προώθηση και ενίσχυση της εφαρμογής των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από τις κυπριακές επιχειρήσεις, η ΓΔ ΕΠΣΑ έχει προβεί, σε συνεργασία με Συμβούλους από την Ελλάδα, στην ετοιμασία ενός ενημερωτικού Εντύπου και Ερωτηματολογίου αυτό-αξιολόγησης. Το Έντυπο επιδιώκει να βοηθήσει την ηγεσία των επιχειρήσεων, μέσω της εθελοντικής αυτό-αξιολόγησης, να διαπιστώσει το βαθμό ωριμότητά της στα θέματα ΕΚΕ.

Το έντυπο με το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο εδώ και το σχεδιάγραμμα "αράχνη" για τη σχηματική απεικόνιση των αποτελεσμάτων των απαντήσεων σας είναι διαθέσιμο εδώ.


Χρήσιμες Συνδέσεις:European Business Network for CSR
CSR under the European Commission (DG GROW)
No documents found


_______________________________________________
© 2014 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών