Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών

Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη


Tο Υπουργικό Συμβούλιο με Απόφαση του με αρ. 78.292, ημερ. 4/2/15 ενέκρινε Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη το οποίο περιλαμβάνει στοχευμένα μέτρα σε τομείς προτεραιότητας, καθώς και οριζόντιες δράσεις που κρίνεται ότι θα συμβάλουν σημαντικά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην επίτευξη ενός πιο ισορροπημένου μοντέλου ανάπτυξης, που θα είναι λιγότερο ευάλωτο σε εξωτερικούς κραδασμούς.

Οι στόχοι του Σχεδίου Δράσης για αναπτυξιακή μεταρρύθμιση και υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου για μια πιο ανταγωνιστική οικονομία και οι αλλαγές που προωθούνται στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης, αποτελούν τη βάση για την ετοιμασία της Δήλωσης Κυβερνητικής Στρατηγικής, η οποία καθορίζει τους συνολικούς στόχους και κατεύθυνση των Στρατηγικών Σχεδίων, των Υπουργείων και άλλων κρατικών Υπηρεσιών.

Για την πρόοδο στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης ενημερώνεται το Υπουργικό Συμβούλιο (ΥΣ), το οποίο σε περιοδική βάση εγκρίνει αναθεωρημένες εκδόσεις του. Η πιο πρόσφατη αναθεωρημένη εκδοχή του Σχεδίου Δράσης εγκρίθηκε από το ΥΣ στη συνεδρία του ημερ. 29 Νοεμβρίου 2017, (αρ. απόφασης 83.813), στο οποίο περιλήφθηκαν μέτρα για την υλοποίηση των Συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κύπρο για το 2017 στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου. Για την υλοποίηση του εμπλέκονται ενεργά τα Υπουργεία / Ανεξάρτητες Υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης ετοιμάζονται σε εξαμηνιαία βάση εκθέσεις προόδου, οι οποίες αντικατοπτρίζουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις δράσεις που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως δράσεις προτεραιότητας.

Η Διεύθυνση Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης της ΓΔ ΕΠΣΑ είναι αρμόδια για το συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων για την ετοιμασία της Έκθεσης Προόδου του Σχεδίου Δράσης για την Ανάπτυξη, καθώς και της σχετικής ενημέρωσης της ΕΕ και του ΥΣ.
Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Έκτη Έκθεση Προόδου.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 654,11Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Πέμπτη Έκθεση Προόδου.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 615,55Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Τέταρτη Έκθεση Προόδου.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 677,52Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Τρίτη Έκθεση Προόδου.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 401,06Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Δεύτερη Έκθεση Προόδου.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 548,08Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Πρώτη Έκθεση Προόδου.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 335,62Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 1596,91Kb)

No documents foundΣχέδιο Δημοσίευσης ΓΔ ΕΠΣΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαρθωτικά Ταμεία

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

e-Procurement

Έρευνα και Καινοτομία στην Κύπρο

Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης - 112

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω διαδικτύου.

SMOKE FREE CYPRUS