ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Εθελοντισμός/Δημόσια Διαβούλευση


Στον ευρωπαϊκό χώρο ο όρος μη-κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) καλύπτει το σύνολο των μη-κρατικών οργανώσεων που δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα και σχετίζονται με την προάσπιση και προώθηση θεμελιωδών δικαιωμάτων και σκοπών κοινής ωφέλειας. Η επιδίωξη από τις ΜΚΟ σκοπών γενικότερου συμφέροντος είναι το στοιχείο που τις διαφοροποιεί από τις «οργανώσεις συμφερόντων» (επαγγελματικές οργανώσεις και επιχειρήσεις αλλά και πολιτικά κόμματα), οι οποίες μεριμνούν αποκλειστικά για την προστασία και προώθηση των ιδιαίτερων οικονομικοκοινωνικών συμφερόντων των μελών τους. Σε ευρύτερη χρήση ο όρος ΜΚΟ μπορεί να αποδοθεί σε κάθε μη-κερδοσκοπικό οργανισμό, που είναι ανεξάρτητος από την κυβέρνηση.

Σε ότι αφορά το ρόλο των ΜΚΟ, απαραίτητο θα ήταν να επισημανθεί ότι οι οργανώσεις αυτές επιτελούν διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ κοινωνίας και κράτους και εμπεριέχονται στον ορισμό της «κοινωνίας των πολιτών», της κοινωνικής οικονομίας και του κοινοτισμού.


Δημόσια Διαβούλευση

O θεσμός της διαβούλευσης είναι ένα σύγχρονο εργαλείο που η δημόσια υπηρεσία μπορεί να αξιοποιήσει για εμπλουτισμό της διαδικασίας χάραξης πολιτικής. Όταν κρατικές υπηρεσίες συνομιλούν ανοιχτά και χωρίς προκαταλήψεις με τους χρήστες των υπηρεσιών που οι ίδιες προσφέρουν ή με τον ακαδημαϊκό κόσμο, τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις ή και με με τον ιδιωτικό τομέα, έχουν τη μοναδική ευκαιρία να ακούσουν απόψεις/εισηγήσεις/νέες ιδέες που βοηθούν στο σχεδιασμό μελλοντικής πολιτικής και δράσεων. Έχουν την ευκαιρία να πραγματευτούν νέες ιδέες ή να αξιολογήσουν υπαλλακτικές δράσεις για να αυξήσουν την αξία της προσφερόμενης υπηρεσίας και το εύρος και ποιότητα της δημόσιας ωφέλειας που προκύπτει από τη δράση τους.

Μέσα στα πλαίσια της πολιτικής του Προέδρου της Δημοκρατίας για την ενθάρρυνση της συμμετοχικής Δημοκρατίας και του ενεργού πολίτη και ειδικότερα των νέων, το Υπουργικό Συμβούλιο θεσμοθέτησε “Ημέρα Δημόσιας Διαβούλευσης”. Το Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων έχει αναλάβει το συντονισμό και το σχεδιασμό των Διαβουλεύσεων. Η πρώτη Δημόσια Διαβούλευση (ΔΔ) πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2013.

Κατά τη διάρκεια της ΔΔ, οι Πολιτειακοί Αξιωματούχοι (Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Υπουργοί και Πρόεδροι Δ.Σ.), διαβουλεύονται με την κοινωνία των πολιτών (μαθητές, φοιτητές, οργανωμένα σύνολα, ανέντακτους πολίτες, κοινωνικούς εταίρους, το στράτευμα, τη νεολαία, κ.λ.π). Η ΔΔ έχει ως στόχο να δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες να εκφράσουν τις απόψεις και εισηγήσεις τους επί συγκεκριμένων ζητημάτων και μέτρων, έτσι ώστε το κράτος να μπορεί να διαμορφώνει ολοκληρωμένη άποψη για τη χάραξη Πολιτικών. Η διαδικασία αυτή σκοπό έχει να φέρει την Κυβέρνηση πιο κοντά στον πολίτη, δεδομένου ότι το κράτος δε μπορεί να εκσυγχρονιστεί χωρίς τη συμμετοχή του.

Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης διοργάνωσε μιαν ανοιχτή ΔΔ τον Ιούνιο 2014 με 80 συμμετέχοντες από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, στην προεδρία του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα τις «Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση».


Η θεσμοθέτηση της “Ημέρας Δημόσιας Διαβούλευσης” είναι πολιτική απόφαση και καθιστά τη μέρα αυτή ένα σημαντικό συμβουλευτικό εργαλείο, με το οποίο οι πολίτες και ειδικότερα οι νέοι καθίστανται συμμέτοχοι στον εκσυγχρονισμό του κράτους.
- Πρώτη Δημόσια Διαβούλευση Υπουργού Οικονομικών 17 Ιουνίου 2014

_______________________________________________
© 2014 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών