Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών

Δια Βίου Μάθηση


H πολιτική για τη Διά Βίου Μάθηση (ΔΒΜ) βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο των πολιτικών της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της όλης προσπάθειας για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης. Στην ΕΕ η γνώση είναι το κλειδί για την οικοδόμηση του μέλλοντος και προσδιοριστική συνιστώσα του τρίπτυχου οράματος της νέας αναπτυξιακής Στρατηγικής της «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Τέσσερις από τις δέκα ενοποιημένες κατευθυντήριες γραμμές στην οικονομία και απασχόληση για την εφαρμογή της νέας Στρατηγικής, στις οποίες θα βασιστούν τυχόν συστάσεις του Συμβουλίου προς τις Χώρες Μέλη, έχουν άμεση εφαρμογή στη ΔΒΜ.

Η ΕΕ για να δώσει την ευκαιρία συμμετοχής στη ΔΒΜ στους πολίτες της, έχει θεσπίσει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ (Απόφαση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου με Αριθμό 1288/2013 και ημερομηνία 11.12.2013). Το Πρόγραμμα Erasmus+ ενοποιεί το Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης (Lifelong Learning Programme), το Νέα Γενιά σε Δράση (Youth in Action), και πέντε προγράμματα διεθνούς συνεργασίας (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink και το Πρόγραμμα για Συνεργασία με Βιομηχανοποιημένες Χώρες).

Για την υλοποίηση του Προγράμματος Erasmus+ στην Κύπρο, έχουν οριστεί ως Εθνικές Υπηρεσίες το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης για τους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου για τον τομέα της νεολαίας. Η ΓΔ ΕΠΣΑ έχει οριστεί, με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, Εθνική Αρχή για την εφαρμογή του Προγράμματος Erasmus+ στην Κύπρο και συμμετέχει στην αρμόδια Επιτροπή της Γενικής Διεύθυνσης για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επιπρόσθετα, η ΓΔ ΕΠΣΑ σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και το Κέντρο Παραγωγικότητας ετοίμασε την Εθνική Στρατηγική ΔΒΜ για την περίοδο 2014-2020. Η Στρατηγική διαβιβάστηκε στους εμπλεκόμενους κοινωνικούς εταίρους για σχόλια και οι απόψεις τους έχουν ενσωματωθεί σε αυτήν. Το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του ημερομηνίας 18.06.2014 ενέκρινε τη Στρατηγική. Η Στρατηγική συμβάλλει στη μελλοντική θωράκιση της χώρας, ενώ παράλληλα είναι μια συνεισφορά προς την υλοποίηση των κοινών ευρωπαϊκών στόχων στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η ύπαρξη Εθνικής Στρατηγικής ΔΒΜ αποτελεί εκ των προτέρων αιρεσιμότητα για την προώθηση και υλοποίηση δράσεων με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Η υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής ΔΒΜ 2014-2020 προωθείται με τη λήψη μέτρων κάτω από τους ακόλουθους τέσσερις άξονες προτεραιότητας:

  • Ενίσχυση της πρόσβασης και συμμετοχής όλων στη ΔΒΜ και αναγνώριση των αποτελεσμάτων της.
  • Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και κατάρτισης.
  • Προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης για στήριξη της ΔΒΜ.
  • Βελτίωση της απασχολησιμότητας (προώθηση της ένταξης/επανένταξης στην αγορά εργασίας).


Για περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Erasmus+ μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και την κοινή ιστοσελίδα των Εθνικών Υπηρεσιών.


Σχετικές Συνδέσεις:

Οργανισμός Νεολαίας ΚύπρουΣχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Εθνική Στρατηγική Δια Βίου Μάθησης.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 5902,52Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 2η Έκθεση Προόδου της Εθνικής Στρατηγικής Δια Βίου Μάθησης 2017-2013 με περίοδο αναφοράς 2010-2014.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 1101,95Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 1η Έκθεση Προόδου της Εθνικής Στρατηγικής Διά Βίου Μάθησης 2014-2020 με περίοδο αναφοράς 2014-2016.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 2135,9Kb)

No documents found


ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Σχέδιο Δημοσίευσης ΓΔ ΕΠΣΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαρθωτικά Ταμεία

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

e-Procurement

Έρευνα και Καινοτομία στην Κύπρο

Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης - 112

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω διαδικτύου.

SMOKE FREE CYPRUS