Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών

Πλαίσιο Αναπτυξιακού Σχεδιασμού


Στη βάση του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου (Ν.20(Ι)/2014) και με γνώμονα τον εξορθολογισμό των δομών και διαδικασιών διαχείρισης των κρατικών πόρων και προώθησης και υλοποίησης μέτρων, τα Υπουργεία καλούνται να καταρτίζουν σε ετήσια βάση τόσο τα Στρατηγικά τους Σχεδία, όσο και τον Προϋπολογισμό τους στη βάση δραστηριοτήτων, με τρόπο που να συνάδει με το Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής της Κυβέρνησης.

Το Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής προσδιορίζει και παρουσιάζει συνολικά τις βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες πολιτικής της εκάστοτε κυβέρνησης για την επόμενη τριετία, μέσα στο προβλεπόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Το Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής αποτελείται από τρεις δηλώσεις/ πυλώνες:

  • τη "Δήλωση Κυβερνητικής Στρατηγικής",
  • τη "Δήλωση Δημοσιονομικής Στρατηγικής", και
  • τη "Δήλωση Πολιτικής Απασχόλησης".

Η "Δήλωση Κυβερνητικής Στρατηγικής" αναλύει το ευρύτερο πλαίσιο της κυβερνητικής αναπτυξιακής πολιτικής μεσοπρόθεσμα και απαριθμεί τους τομείς της οικονομίας στους οποίους θα πρέπει να δοθεί έμφαση. Η "Δήλωση Κυβερνητικής Στρατηγικής" αποτελεί τη βάση για την ετοιμασία των Στρατηγικών Σχεδίων των Υπουργείων.

Η "Δήλωση Δημοσιονομικής Στρατηγικής" που ετοιμάζεται από το Υπουργείο Οικονομικών, καθορίζει τις ανώτατες οροφές δαπανών για κάθε Ανεξάρτητη Υπηρεσία / Υπουργείο με στόχο τη διόρθωση των δημοσιονομικών ανισοσκελών.

Τέλος, η "Δήλωση Πολιτικής Απασχόλησης" που ετοιμάζεται από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, καθορίζει την πολιτική του κράτους σε σχέση με τα θέματα προσωπικού και απασχόλησης.

Η νέα αυτή Νομοθεσία τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή το 2016, και η ετοιμασία των Στρατηγικών Σχεδίων και του Προϋπολογισμού στη βάση δραστηριοτήτων περιλαμβάνει την ακόλουθη διαδικασία:
  • ετοιμασία Στρατηγικών Σχεδίων από όλα τα Υπουργεία,
  • ετοιμασία Προτάσεων Προϋπολογισμού σε δύο μορφές (Προϋπολογισμό στην παραδοσιακή μορφή και Προϋπολογισμό τους στη βάση δραστηριοτήτων,
  • εντοπισμός αναγκών για μάθηση και ανάπτυξη ικανοτήτων,
  • αξιολόγηση και διαχείριση δημόσιων επενδύσεων, περιλαμβανομένων των Συμπράξεων Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα.

Όσον αφορά στην προώθηση αναπτυξιακών έργων, ο Νόμος περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου περιέχει πρόνοιες για συστηματοποίηση της αξιολόγησης έργων με τη χρησιμοποίηση κοινής μεθοδολογίας και παραμέτρων, με στόχο την προώθηση εκείνων των έργων που θα κρίνονται βιώσιμα και επωφελή σε βάθος χρόνου. Τα Υπουργεία θα είναι αρμόδια για τη διενέργεια μελετών σκοπιμότητας πού θα περιλαμβάνουν ανάλυση κόστους - οφέλους, ενώ η τελική κατάταξη ενός έργου στον κατάλογο επιλέξιμων έργων για περίληψη στον Προϋπολογισμό θα αποφασίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών. Ο ρόλος της ΓΔ ΕΠΣΑ στην όλη διαδικασία θα είναι η αξιολόγηση των προτάσεων έργων σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας. Κατά το 2016 ολοκληρωθηκε και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η διαδικασία που θα ακολουθείται για την αξιολόγηση των δημοσίων επενδύσεων.No documents foundΣχέδιο Δημοσίευσης ΓΔ ΕΠΣΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαρθωτικά Ταμεία

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

e-Procurement

Έρευνα και Καινοτομία στην Κύπρο

Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης - 112

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω διαδικτύου.

SMOKE FREE CYPRUS