Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης

Ερευνητικά Προγράμματα


Horizon 2020
Ο Ορίζοντας 2020 είναι το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ για την Έρευνα και Καινοτομία (Ε&Κ) για την περίοδο 2014 - 2020. H Διαχειριστική Επιτροπή του Προγράμματος αποτελείται από εμπειρογνώμονες των Κρατών Μελών, τους οποίους ο ρόλος και τα καθήκοντα, ανάμεσα σε άλλα, αφορούν στον ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του περιεχομένου του Προγράμματος Εργασίας και της θεματολογίας των προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων στα πλαίσια των εθνικών τους θέσεων.

Ευρώ-Μεσογειακή Συνεργασία
Στην Ευρώ-Μεσογειακή Συνεργασία συμμετέχουν τα 27 Κράτη Μέλη της ΕΕ και 10 Μεσογειακές χώρες (Αλγερία, Αίγυπτος, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Μαρόκο, Παλαιστινιακή αρχή, Συρία, Τυνησία και Τουρκία). Επίσης, συμμετέχει και η Λιβύη με το ρόλο του παρατηρητή.

PRIMA
Το PRIMA αποτελεί μια ευρώ-μεσογειακή πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός χρηματοδοτικού εργαλείου για τις ευρώ-μεσογειακές χώρες στα πλαίσια του άρθρου 185 της Συνθήκης.

EUREKA
Διακυβερνητικός οργανισμός για βιομηχανική Ε&Α (η ΓΔ ΕΠΣΑ εκπροσωπείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας).

COST
Πλαίσιο (framework) που υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ των επιστημόνων και των ερευνητών σε όλη την Ευρώπη (η ΓΔΕΠΣΑ εκπροσωπείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας).

SESAME
Συμμετοχή στο ερευνητικό κέντρο SESAME.
No documents foundΔιαρθωτικά Ταμεία

Cyprus Responsible Business Awards' 2019

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

e-Procurement

Προεδρία - Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης - 112

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω διαδικτύου.

Στρατηγικός Σχεδιασμός και Προϋπολογισμός Δραστηριοτήτων