Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης

Με μια Ματιά


Κύριες αρμοδιότητες της ΓΔ ΕΠΣΑ είναι η χάραξη της εθνικής πολιτικής Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) στα πλαίσια του οράματος της εκάστοτε Κυβέρνησης και των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η ετοιμασία της Εθνικής Στρατηγικής για την ενίσχυση και αναβάθμιση του τομέα Ε&Κ.

Η ΓΔ ΕΠΣΑ είναι αρμόδια για την εποπτεία των εργασιών του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), καθώς και για την εφαρμογή και παρακολούθηση της υλοποίησης της Στρατηγικής από το Ίδρυμα. Σημειώνεται ότι το ΙΠΕ αποτελεί τον εκτελεστικό βραχίονα του συστήματος Ε&Κ με βασική αρμοδιότητα την ετοιμασία προγραμμάτων χρηματοδότησης στα πλαίσια και τις προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής. Η ΓΔ ΕΠΣΑ παρέχει τον προϋπολογισμό του ΙΠΕ και έχει την ευθύνη για την εποπτεία του εν λόγω προϋπολογισμού, καθώς και τη λογοδοσία σε τυχόν ερωτήσεις είτε της Βουλής είτε της Κυβέρνησης για δραστηριότητες του Ιδρύματος. Επιπλέον, η διεύθυνση έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση των προϋπολογισμών του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής και του Ινστιτούτου Κύπρου.

Βασική αρμοδιότητα της ΓΔ ΕΠΣΑ αποτελεί και ο συντονισμός για τη συνεισφορά στην ετοιμασία της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων Ε&Κ από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.

Εξίσου σημαντική αρμοδιότητα και ευθύνη της ΓΔ ΕΠΣΑ είναι η παρακολούθηση και συμμετοχή στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής στους τομείς Ε&Κ, τόσο μέσω των θεσμικών οργάνων (Competitiveness Council, Research Working Group, ERAC), όσο και μέσω των ad-Hoc τομεακών ομάδων της Επιτροπής (SGHRM, ESFRI, SFIC, Knowledge Transfer). Και στις δύο περιπτώσεις, οι εθνικοί εκπρόσωποι στις πιο πάνω ομάδες έχουν την ευθύνη για την προώθηση των εθνικών θέσεων της Κύπρου και τη μεταφορά των ευρωπαϊκών πολιτικών σε εθνικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, στις αρμοδιότητες της ΓΔ ΕΠΣΑ περιλαμβάνονται η παρακολούθηση της διαμόρφωσης και υλοποίησης του Προγράμματος "Ορίζοντας 2020" σε στρατηγικό επίπεδο. Επιπλέον, η ΓΔ ΕΠΣΑ έχει την ευθύνη για τη συνεισφορά και ετοιμασία της ετήσιας έκθεσης του Εθνικού Μεταρρυθμιστικού Προγράμματος για τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020», καθώς και για την προετοιμασία της συμμετοχής του Προέδρου της Δημοκρατίας (όσο αφορά θέματα Ε&Κ) στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων.

Στα πλαίσια των συντονιστικών δραστηριοτήτων για τη χάραξη της ερευνητικής πολιτικής, η ΓΔ ΕΠΣΑ έχει τη αρμοδιότητα για τη συνομολόγηση διακρατικών συμφωνιών επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας της Κύπρου με άλλες χώρες. Επιπλέον, συμμετέχει στο διάλογο για τη διαμόρφωση της Ευρω-μεσογειακής συνεργασίας, τόσο σε επίπεδο πολιτικής, όσο και σε επίπεδο χρηματοδοτικών εργαλείων. Συγκεκριμένα, η ΓΔ ΕΠΣΑ έχει την ευθύνη της προετοιμασίας του πολιτικού προϊσταμένου για τη συμμετοχή του στο Ευρω-μεσογειακό Υπουργικό Συνέδριο για τα θέματα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας. Επίσης, παρακολουθεί τον ευρω-μεσογειακό πολιτικό διάλογο που διεξάγεται σε χαμηλότερα επίπεδα (Monitoring Committee), καθώς και σε διάφορες πρωτοβουλίες (PRIMA, SPRING).
No documents foundΔιαρθωτικά Ταμεία

Cyprus Responsible Business Awards' 2019

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

e-Procurement

Προεδρία - Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης - 112

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω διαδικτύου.

Στρατηγικός Σχεδιασμός και Προϋπολογισμός Δραστηριοτήτων