Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης

Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα


Τα Εθνικά Μεταρρυθμιστικά Προγράμματα (ΕΜΠ) αποτελούν το βασικό εργαλείο υλοποίησης της Στρατηγικής "Ευρώπη 2020" σε εθνικό επίπεδο, καταρτίζονται από τις εθνικές κυβερνήσεις και υποβάλλονται περί τα μέσα Απριλίου κάθε χρόνο, ταυτόχρονα με τα Προγράμματα Σταθερότητας και Σύγκλισης (ΠΣΣ).

Τα ΕΜΠ περιλαμβάνουν τους εθνικούς στόχους σε σχέση με τους βασικούς στόχους της ΕΕ, την πρόοδο στην υλοποίησή τους και τα μέτρα που θα ληφθούν για την επίτευξή τους.

Οι χώρες που έχουν υπογράψει Μνημόνιο Συναντίληψης δεν είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν ΕΜΠ και ΠΣΣ, καλούνται όμως να υποβάλλουν, σε μορφή επιστολής, τους εθνικούς ποσοτικούς τους στόχους στα πλαίσια της Στρατηγικής "Ευρώπη 2020", την παρούσα κατάσταση και τυχόν επικαιροποίηση τους μαζί με τους δημοσιονομικούς πίνακες του Προγράμματος Σταθερότητας. Ως εκ τούτου, από το 2013 η Κύπρος υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύντομη έκθεση σε σχέση με τους εθνικούς ποσοτικούς στόχους, την παρούσα κατάσταση και τα βασικά μέτρα για την επίτευξή τους.

Στις 5 Μαρτίου 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε την εφαρμογή της Στρατηγικής "Ευρώπη 2020" από την υιοθέτηση της το 2010 μέχρι τώρα και κατά την περίοδο 5 Μαΐου 2014 μέχρι 31 Οκτωβρίου 2014 διεξάγει δημόσια διαβούλευση για τη Στρατηγική και την περαιτέρω εξέλιξή της.


Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση της Στρατηγικής, τη διαβούλευση, καθώς και το σχετικό ερωτηματολόγιο υπάρχουν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
No documents foundCSR Conference “Reporting Corporate Responsibility and Sustainability”, Filoxenia Conference Center

Διαρθωτικά Ταμεία

Στρατηγικός Σχεδιασμός και Προϋπολογισμός Δραστηριοτήτων

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

e-Procurement

Προεδρία - Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης - 112

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω διαδικτύου.