Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών

Στρατηγική Ευρώπη 2020


Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020 αποτελεί τη συνέχιση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας και είναι η αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τη δεκαετία 2010 - 2020. Η νέα αυτή στρατηγική εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 17 Ιουνίου 2010 σε μία προσπάθεια της Ευρώπης να ξεπεράσει την κρίση, δημιουργώντας προϋποθέσεις για μια πιο ανταγωνιστική οικονομία με περισσότερες θέσεις εργασίας, στοχεύοντας μια ανάπτυξη: έξυπνη, με αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία, διατηρήσιμη, χάρη στην αποφασιστική μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και σε μια πιο ανταγωνιστική βιομηχανία και χωρίς αποκλεισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη μείωση της φτώχειας.

Για την επίτευξη των σκοπών της Στρατηγικής, έχουν τεθεί οι ακόλουθοι 5 βασικοί ευρωπαϊκοί στόχοι (οι οποίοι στη συνέχεια μετατρέπονται από τα κράτη μέλη σε εθνικούς στόχους) προς επίτευξη μέχρι το τέλος της δεκαετίας:

• 75% του πληθυσμού μεταξύ 20-64 ετών πρέπει να έχει απασχόληση
• 3% του ΑΕΠ της ΕΕ πρέπει να επενδύεται σε E&A
• Οι στόχοι του «20/20/20» ως προς το κλίμα/την ενέργεια πρέπει να έχουν επιτευχθεί (περιλαμβανομένης της αύξησης σε 30% του ποσοστού μείωσης των εκπομπών εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν)
• Το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την σχολική εκπαίδευση πρέπει να είναι μικρότερο από 10% και τουλάχιστον 40% των νέων πρέπει να έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
• Ο αριθμός των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια πρέπει να μειωθεί κατά 20 εκατομμύρια.

Οι στόχοι που έχει θέσει η Κύπρος και ο βαθμός υλοποίησης τους φαίνονται στον Πίνακα, κάτω στα σχετικά έγγραφα .


Επιπρόσθετα, η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» περιλαμβάνει 7 εμβληματικές πρωτοβουλίες που παρέχουν ένα πλαίσιο μέσω του οποίου η ΕΕ και οι εθνικές αρχές ενισχύουν αμοιβαία τις προσπάθειές τους σε τομείς που υποστηρίζουν τις προτεραιότητες της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο - Διακυβέρνηση της Στρατηγικής « Ευρώπη 2020»

Για να διασφαλιστεί η επιτυχία της Στρατηγικής "Ευρώπη 2020", θεσπίστηκε ένα αποτελεσματικό σύστημα οικονομικής διακυβέρνησης που θα συντονίζει τις δράσεις πολιτικής μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε μια ετήσια διαδικασία συντονισμού των οικονομικών πολιτικών, την αποκαλούμενη "Ευρωπαϊκό Εξάμηνο". Μέσω της διαδικασίας αυτής συντονίζονται οι δημοσιονομικές, μακροοικονομικές και διαρθρωτικές πολιτικές των Κρατών Μελών.

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο ξεκινά το Νοέμβριο με τη δημοσίευση από την Επιτροπή της Ετήσιας Επισκόπησης για την Ανάπτυξη (εδώ θα βρείτε την τελευταία δημοσιευθείσα έκδοση) όπου καθορίζονται οι προτεραιότητες της ΕΕ για το ερχόμενο έτος με στόχο την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Παράλληλα, με την Ετήσια Επισκόπηση για την Ανάπτυξη, η Επιτροπή δημοσιεύει και την Έκθεση σχετικά με το Μηχανισμό Επαγρύπνησης για τις Μακροοικονομικές Ανισορροπίες (εδώ θα βείτε την τελευταία δημοσιευθείσα έκδοση), όπου παρέχεται μια πρώτη ανάγνωση των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών (εξαιρουμένων εκείνων που έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα ΕΕ-ΔΝΤ) με βάση έναν πίνακα αποτελεσμάτων. Ο Πίνακας αυτός προσδιορίζει τις χώρες που ενδεχομένως πλήττονται από μακροοικονομικές ανισορροπίες και για τις οποίες η Επιτροπή πρέπει να πραγματοποιήσει περαιτέρω εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις.

Το Φεβρουάριο η Επιτροπή δημοσιεύει εκθέσεις ανά χώρα σχετικά με τις συνολικές οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις κάθε χώρας, που καλύπτουν όλους τους τομείς μακροοικονομικής και κοινωνικής σημασίας και αναλύουν τη δημοσιονομική κατάσταση κάθε χώρας. Αξιολογούν την πρόοδο όσον αφορά την αντιμετώπιση των ζητημάτων που είχαν εντοπιστεί στις συστάσεις της ΕΕ του προηγούμενου έτους. Για τις χώρες που προσδιορίζονται στην έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης, οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν εμπεριστατωμένη επισκόπηση.

Τον Απρίλιο, τα κράτη μέλη υποβάλλουν τα σχέδιά τους για υγιή δημόσια οικονομικά (Προγράμματα Σταθερότητας ή Σύγκλισης ΠΣΣ – Stability and Growth Pact), καθώς και τις μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα που αποσκοπούν σε μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη σε τομείς όπως η απασχόληση, η έρευνα, η καινοτομία, η ενέργεια και η κοινωνική ένταξη (Εθνικά Μεταρρυθμιστικά Προγράμματα ΕΜΠ – National Reform Programmes).

Τον Μάιο - Ιούνιο, η Επιτροπή αξιολογεί τα προγράμματα αυτά και παρέχει συστάσεις ανά χώρα ανάλογα με την περίπτωση. Με αυτό τον τρόπο, δίνονται συμβουλές πολιτικής στα κράτη μέλη πριν αρχίσουν να οριστικοποιούν τους προϋπολογισμούς τους για το επόμενο έτος.

Κατά την περίοδο Αυγούστου – Οκτωβρίου, οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν τη δυνατότητα να ενσωματώσουν τις συστάσεις που τους τέθηκαν στα μεταρρυθμιστικά τους σχέδια / προγράμματα και στους εθνικούς προϋπολογισμούς για το επόμενο έτος.

Περισσότερες πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο μπορείτε να βρείτε στη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ.

Μπορείτε να βρείτε τις Εκθέσεις για τις Ανά Χώρα Συστάσεις, καθώς και τις Aνά Χώρα Συστάσεις για την Κύπρο εδώ

Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα

Τα Εθνικά Μεταρρυθμιστικά Προγράμματα (ΕΜΠ) αποτελούν το βασικό εργαλείο υλοποίησης της Στρατηγικής "Ευρώπη 2020" σε εθνικό επίπεδο, καταρτίζονται από τις εθνικές κυβερνήσεις και υποβάλλονται περί τα μέσα Απριλίου κάθε χρόνο, ταυτόχρονα με τα Προγράμματα Σταθερότητας και Σύγκλισης (ΠΣΣ).

Τα ΕΜΠ περιλαμβάνουν τους εθνικούς στόχους σε σχέση με τους βασικούς στόχους της ΕΕ, την πρόοδο στην υλοποίησή τους και τα μέτρα που θα ληφθούν για την επίτευξή τους.

Η Διεύθυνση Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης της ΓΔ ΕΠΣΑ είναι αρμόδια για το συντονισμό σε εθνικό επίπεδο και την παρακολούθηση της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και της επίτευξης των στόχων της Στρατηγικής Ευρώπη 2020, μέσω της ετοιμασίας και παρακολούθησης της εφαρμογής του ΕΜΠ σε ετήσια βάση.

Μπορείτε να εντοπίσετε τα ΕΜΠ της Κύπρου που έχουν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τώρα εδώ
Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Χρονοδιάγραμμα Ευρωπαϊκου Εξαμήνου.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 275,66Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Βαθμός υλοποίησης των στόχων.docx
(Μέγεθος Αρχείου: 91,13Kb)

No documents foundΣχέδιο Δημοσίευσης ΓΔ ΕΠΣΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαρθωτικά Ταμεία

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

e-Procurement

Έρευνα και Καινοτομία στην Κύπρο

Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης - 112

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω διαδικτύου.

SMOKE FREE CYPRUS