Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης

Με μια Ματιά


Η Στρατηγική "Ευρώπη 2020" είναι η δεκαετής (2010 - 2020) αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ με στόχο την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η Στρατηγική "Ευρώπη 2020" θέτει τρεις αλληλοσυμπληρούμενες προτεραιότητες που θα βοηθήσουν την ΕΕ και τα Κράτη Μέλη να επιτύχουν υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής. Η Στρατηγική θέτει πέντε ποσοτικούς στόχους – για την απασχόληση, την καινοτομία, την εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη και το κλίμα/ενέργεια – προς επίτευξη μέχρι το 2020. Κάθε Κράτος Μέλος έχει υιοθετήσει τους δικούς του εθνικούς στόχους σε κάθε ένα από αυτούς τους τομείς. Οι στόχοι που έχει θέσει η Κύπρος και ο βαθμός υλοποίησης τους φαίνονται σε σχετικό Πίνακα.

Επιπλέον, η Στρατηγική καθορίζει επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες (flagship initiatives) που θα ενεργήσουν ως καταλύτες για την επίτευξη προόδου σε κάθε βασική προτεραιότητα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Συνοπτική περιγραφή της Στρατηγικής.


Όλα τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί να επιτύχουν τους στόχους της στρατηγικής "Ευρώπη 2020", τους οποίους έχουν μετατρέψει σε εθνικούς στόχους και σε πολιτικές τόνωσης της ανάπτυξης. Λόγω του ότι μόνο με το συντονισμό και την ορθή στόχευση των προσπαθειών που αναλαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο μπορούν να προκύψουν τα επιθυμητά αποτελέσματα για την ανάπτυξη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε μια ετήσια διαδικασία συντονισμού των οικονομικών πολιτικών, το "Ευρωπαϊκό Eξάμηνο".

Τα Εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα (ΕΜΠ) αποτελούν το βασικό εργαλείο υλοποίησης της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" σε εθνικό επίπεδο, καταρτίζονται από τις εθνικές κυβερνήσεις και υποβάλλονται περί τα μέσα Απριλίου κάθε χρόνο. Τα ΕΜΠ περιλαμβάνουν τους εθνικούς στόχους, την πρόοδο στην υλοποίησή τους και τα μέτρα που θα ληφθούν για επίτευξή τους.

Η ΕΕ αξιολογεί κάθε χρόνο την πρόοδο σε κάθε κράτος και προβαίνει σε διορθωτικές συστάσεις. Περισσότερες πληροφορίες για τις αξιολογήσεις της ΕΕ και την υλοποίηση της Στρατηγικής "Ευρώπη 2020" στην Κύπρο δίνονται στην ακόλουθη ιστοσελίδα: Η Στρατηγική ΕΕ2020 στη χώρα σας.

Επιπρόσθετα, γενικότερες πληροφορίες για τη Στρατηγική "Ευρώπη 2020" και το "Ευρωπαϊκό Εξάμηνο" υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


Στις 5 Μαρτίου 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε την εφαρμογή της Στρατηγικής "Ευρώπη 2020" από την υιοθέτηση της το 2010 μέχρι τώρα, και κατά την περίοδο 5 Μαΐου 2014 μέχρι 31 Οκτωβρίου 2014, διεξάγει δημόσια διαβούλευση για τη Στρατηγική και την περαιτέρω εξέλιξή της. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση της Στρατηγικής, τη διαβούλευση, καθώς και το σχετικό ερωτηματολόγιο υπάρχουν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.No documents foundCSR Conference “Reporting Corporate Responsibility and Sustainability”, Filoxenia Conference Center

Διαρθωτικά Ταμεία

Στρατηγικός Σχεδιασμός και Προϋπολογισμός Δραστηριοτήτων

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

e-Procurement

Προεδρία - Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης - 112

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω διαδικτύου.