Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών

Με μια Ματιά (Μηχανισμός Παρακολούθησης / Αξιολόγησης)


Το Μάιο του 2013 είχε συμφωνηθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντιρκής Τράπεζας (ΕΚΤ), του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της Κυπριακής Δημοκρατίας ένα Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής, που έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει τις οικονομικές, δημοσιονομικές και διαρθρωτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η οικονομία και που θα επιτρέψει στην Κύπρο να επιστρέψει σε μια πορεία βιώσιμης ανάπτυξης. Καλύπτει την περίοδο 2013 - 2016. Το οικονομικό πακέτο θα καλύψει έως και €10 δισ., περιλαμβάνοντας €1 δισ. από το ΔΝΤ. Οι βασικοί στόχοι και τα μέτρα του Προγράμματος έχουν καθοριστεί σε ένα Μνημόνιο Συναντίληψης (ΜΣ) με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας - ΕΣΜ) και ένα Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής (ΜΟΧΠ) με το ΔΝΤ.

Η αξιολόγηση της εφαρμογής του Προγράμματος ακολουθεί μια τυποποιημένη διαδικασία που λαμβάνει χώρα ανά τρίμηνο και ισχύει για όλα τα Κράτη Μέλη που βρίσκονται σε παρόμοια προγράμματα. Μεταξύ των αποστολών αξιολόγησης, οι Προγραμματικοί Εταίροι παρακολουθούν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί με βάσει την υποβολή πληροφοριών και παραδοτέων από τις Κυπριακές Αρχές, ενώ κατά τη διάρκεια των επιτόπιων αποστολών αξιολόγησης στην Κύπρο διενεργείται εκτίμηση των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων και προβλέψεων, καθώς και του βαθμού τήρησης όλων των μέτρων που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα, μέσω τεχνικών συναντήσεων με τις αρμόδιες αρχές. Στο τέλος της κάθε αποστολής αξιολόγησης, και με βάσει τα αποτελέσματα, ολοκληρώνονται τα επικαιροποιημένα ΜΣ και ΜΟΧΠ.

Οι αλλαγές αφορούν, κατά γενικό κανόνα, στον πιο λεπτομερή καθορισμό των απαιτήσεων του Προγράμματος, καθώς και την προσαρμογή των προθεσμιών σύμφωνα με τις εξελίξεις.

Το συμφωνημένο επικαιροποιημένο ΜΣ θα πρέπει να εγκριθεί από την Eυρωομάδα (Eurogroup), και πριν από την εκταμίευση κάθε δόσης του δανείου, όλα τα Κράτη Μέλη της Eυρωομάδας πρέπει να δώσουν την έγκρισή τους για το επικαιροποιημένο Πρόγραμμα, μέσω των Κυβερνήσεων τους ή μέσω των Εθνικών Κοινοβουλίων τους, ανάλογα με το σύστημα διακυβέρνησής τους. Επιπλέον, το συμφωνημένο επικαιροποιημένο ΜΟΧΠ πρέπει να εξεταστεί από το διοικητικό συμβούλιο του ΔΝΤ, προκειμένου να εγκριθεί η εκταμίευση της επόμενης δόσης του δανείου.

Τον Απρίλιο του 2013 συμφωνήθηκε μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), το Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής, με στόχο να βοηθήσει την ΚΔ να αντιμετωπίσει τις οικονομικές, δημοσιονομικές και διαρθρωτικές προκλήσεις και να της επιτρέψει να επιστρέψει σε μια πορεία βιώσιμης ανάπτυξης. Το Πρόγραμμα καλύπτει την περίοδο Απρίλιο του 2013 – Μάρτιο του 2016 και η οικονομική στήριξη που συμφωνήθηκε ήταν ύψους έως και €10 δισ., περιλαμβάνοντας €1 δισ. από το ΔΝΤ. Οι βασικοί στόχοι και τα μέτρα του Προγράμματος καθορίστηκαν σε ένα Μνημόνιο Συναντίληψης (Μνημόνιο).

Η υλοποίηση του Προγράμματος συντονίζεται, κατά κύριο λόγο, από το Υπουργείο Οικονομικών, σε στενή συνεργασία με τη ΓΔ ΕΠΣΑ σε ότι αφορά θέματα καταρτισμού προγράμματος και τεχνικής βοήθειας, καθώς επίσης και σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες/Τμήματα της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Η αξιολόγηση της εφαρμογής του Προγράμματος από τους 3 Οργανισμούς (Προγραμματικοί Εταίροι), ακολούθησε μια τυποποιημένη διαδικασία που λάμβανε χώρα ανά τρίμηνο. Κατά τη διάρκεια των επιτόπιων αποστολών αξιολόγησης στην Κύπρο, διενεργείτο εκτίμηση των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων και προβλέψεων, καθώς και του βαθμού τήρησης όλων των μέτρων που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα, μέσω τεχνικών συναντήσεων με τις αρμόδιες αρχές. Στο τέλος της κάθε αποστολής αξιολόγησης, οι δύο πλευρές προχωρούσαν σε διαβουλεύσεις για την επικαιροποίηση του Μνημονίου.

Το συμφωνημένο επικαιροποιημένο Μνημόνιο τυγχάνει της πολιτικής έγκρισης από την Eυρωομάδα (Eurogroup). Παράλληλα, πριν από την εκταμίευση της κάθε δόσης του δανείου, όλα τα Κράτη Μέλη της Eυρωομάδας θα πρέπει να δώσουν την έγκρισή τους για το επικαιροποιημένο Πρόγραμμα, μέσω των Κυβερνήσεων τους ή μέσω των Εθνικών Κοινοβουλίων τους, ανάλογα με το σύστημα διακυβέρνησής τους.

Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί οκτώ αξιολογήσεις από τους Προγραμματικούς Εταίρους, επτά ολοκληρώθηκαν με θετικό πρόσημο, και ως εκ τούτου έχουν ήδη εκταμιευτεί προς την Κυπριακή Δημοκρατία περίπου €7 δις. Αναμένεται η ολοκλήρωση της όγδοης αξιολόγησης, μετά και την εκπλήρωση όλων των προαπαιτούμενων που επιβάλλονται με βάση το πιο πρόσφατο επικαιροποιημένο Μνημόνιο. Η όλη διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Μαρτίου 2016, όπου και λήγει η εφαρμογή του Προγράμματος.

Με την ολοκλήρωση της εφαρμογής του Μνημονίου, η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει να βρίσκεται κάτω από συνεχή και στενό έλεγχο από τα ευρωπαϊκά όργανα. Συγκεκριμένα, θα ισχύουν άμεσα οι υφιστάμενες πρόνοιες του «Ευρωπαϊκού Εξαμήνου» που αφορά τον έλεγχο των οικονομικών πολιτικών των κρατών-μελών της ΕΕ. Αυτό συνεπάγεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορεί να εκδίδει, όπως συνέβαινε και στο παρελθόν πριν από τη σύναψη του Προγράμματος, Συστάσεις για λήψη μέτρων από την Κυπριακή Δημοκρατία για όλο το φάσμα της οικονομίας, όπως ο τομέας της υγείας, τραπεζικός τομέας κλπ. Επίσης θα γίνεται έλεγχος για τυχόν ύπαρξη μακροοικονομικών ανισορροπιών (Macroeconomic Imbalances Procedure). Επιπρόσθετα, το προσχέδιο του Προϋπολογισμού της ΚΔ θα εξετάζεται ενδελεχώς σε ετήσια βάση, με τη δυνατότητα εισηγήσεων από την Ε. Επιτροπή για τυχόν αλλαγές.

Σημειώνεται επίσης ότι, παράλληλα με τα πιο πάνω, κράτος-μέλος που εξέρχεται ενός Προγράμματος Προσαρμογής, τίθεται αυτόματα κάτω από το λεγόμενο “Post Programme Surveillance” («μετά-Μνημονιακή Παρακολούθηση»), μέχρι να αποπληρωθεί τουλάχιστον το 75% του δανείου προς τον ΕΜΣ. Ο σκοπός αυτής της παρακολούθησης είναι η διασφάλιση της αποπληρωμής του δανείου της Κυπριακής Δημοκρατίας προς τον ΕΣΜ, και εφαρμόζεται ήδη για την Ιρλανδία και Πορτογαλία. Ο έλεγχος από την Ε. Επιτροπή θα διεξάγεται σε εξαμηνιαία βάση, θα βασίζεται σε υφιστάμενους όρους του Μνημονίου που επεκτείνονται πέραν του Προγράμματος Προσαρμογής.

Περισσότερες πληροφορίες για την όλη διαδικασία, καθώς και για τα επικαιροποιημένα Μνημόνια, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, http://www.mof.gov.cy/mof/mof.nsf/financial_assistance_gr/financial_assistance_gr?OpenDocument
No documents foundΣχέδιο Δημοσίευσης ΓΔ ΕΠΣΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαρθωτικά Ταμεία

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

e-Procurement

Έρευνα και Καινοτομία στην Κύπρο

Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης - 112

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω διαδικτύου.

SMOKE FREE CYPRUS