Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης

Συντονισμός Κυβερνητικού Έργου


Η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών τίθεται σε μια νέα βάση που θα διασφαλίζει ότι οι διαθέσιμοι πόροι χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά, αποδοτικά και με διαφάνεια. Τη βάση της μεταρρύθμισης του συστήματος διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών αποτελεί ο Νόμος – ομπρέλα που προνοεί περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου (Ν.20(Ι)/2014) που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων το Φεβρουάριο του 2014.

Ανάμεσα σε άλλα, ο Νόμος προβλέπει την εισαγωγή σύγχρονων αρχών καταρτισμού του Προϋπολογισμού και διασφάλισης της δημοσιονομικής διαφάνειας στη βάση των βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών. Με βάση το πλαίσιο αυτό, τα Υπουργεία καλούνται να εφαρμόσουν νέες διαδικασίες καταρτισμού του Προϋπολογισμού τους, οι οποίες περιλαμβάνουν την ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου και τον καταρτισμό τριετούς Προϋπολογισμού για επίτευξη των στρατηγικών τους στόχων. Το σύστημα περιλαμβάνει, επίσης, την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των στόχων, μέσω καθορισμένων Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης.

Για σκοπούς συντονισμού της εφαρμογής των νέων διαδικασιών Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προϋπολογισμού έχει ορισθεί Ομάδα Συντονισμού, την οποία αποτελούν εκπρόσωποι από το Υπουργείο Οικονομικών, τη ΓΔ ΕΠΣΑ και το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. Ειδικότερα, η ΓΔ ΕΠΣΑ έχει αναλάβει συγκεκριμένες οριζόντιες αρμοδιότητες που αφορούν το στρατηγικό σχεδιασμό του νέου δημοσιονομικού πλαισίου, οι οποίες συνοψίζονται στα εξής:

  • Ετοιμασία της Δήλωσης Κυβερνητικής Στρατηγικής που θα θέτει τους στόχους της Κυβέρνησης περιλαμβανομένου και του καθορισμού των τομέων προτεραιότητας.
  • Γενική καθοδήγηση και συντονισμός Υπουργείων στη διαδικασία Στρατηγικού Προγραμματισμού και Προϋπολογισμού.
  • Αξιολόγηση αναγκών τεχνικής βοήθειας και ενίσχυσης δεξιοτήτων.
  • Αξιολόγηση και παρακολούθηση της υλοποίησης των Στρατηγικών Σχεδίων των Υπουργείων.
  • Αξιολόγηση των μεγάλων αναπτυξιακών έργων.
  • Συμβολή στην ετοιμασία της έκθεσης αξιολόγησης του Εγγράφου Κυβερνητικής Στρατηγικής, των τομεακών Εκθέσεων Προόδου και της Έκθεσης Προόδου της Κυβερνητικής Πολιτικής.

Η εφαρμογή της νέας διαδικασίας άρχισε ήδη σε πιλοτική βάση και πέντε Υπουργεία και δύο Υπηρεσίες κλήθηκαν να υποβάλουν τον Προϋπολογισμό τους για το 2015, στη βάση Στρατηγικού σχεδιασμού και κατανομή των διαθέσιμων πόρων (ανθρώπινων και χρηματικών) σε δραστηριότητες που προωθούν τις στρατηγικές επιδιώξεις του Υπουργείου τους.

Τα πιλοτικά Υπουργεία είναι τα ακόλουθα:
Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού,
Υπουργείο Οικονομικών,
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού,
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων,

καθώς και οι Υπηρεσίες:
ΓΔ ΕΠΣΑ,
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας.No documents foundΈρευνα και Καινοτομία στην Κύπρο

Διαρθωτικά Ταμεία

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Ημερίδες για την Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

e-Procurement

Προεδρία - Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης - 112

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω διαδικτύου.

Στρατηγικός Σχεδιασμός και Προϋπολογισμός Δραστηριοτήτων