ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Χορηγίες Ελβετίας


Γενική Πληροφόρηση

Οι σχέσεις της ΕΕ με την Ελβετία έχουν ιδιαίτερη σημασία. H Ελβετία βρίσκεται στην καρδιά της Ευρώπης. Είναι κοντά στην ΕΕ, όχι μόνο γεωγραφικά, αλλά και οικονομικά και πολιτιστικά. Ως εκ τούτου, η στήριξη της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στις προσπάθειες για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ευημερίας στη διευρυμένη ΕΕ είναι πρωταρχικής σημασίας. Για το σκοπό αυτό, υπογράφτηκε το Μάρτιο του 2006 Μνημόνιο Συμφωνίας μεταξύ του Συμβουλίου της ΕΕ και του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου για τον καθορισμό των κατευθυντήριων γραμμών της Ελβετικής Συνεισφοράς. Οι κύριοι Δικαιούχοι της Ελβετικής Συνεισφοράς είναι τα δέκα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ την 1η Μαΐου 2004, καθώς και η Ρουμανία και η Βουλγαρία.

Οι τέσσερεις θεματικές ενότητες για χρηματοδότηση από την Ελβετική Συνεισφορά καθορίστηκαν η ασφάλεια, η σταθερότητα και υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων, του περιβάλλοντος και των υποδομών, η προώθηση του ιδιωτικού τομέα, και η ανθρώπινη και κοινωνική ανάπτυξη.

Οι κρατικές υπηρεσίες υπεύθυνες για το συντονισμό της συνεισφοράς της Ελβετίας στην ΕΕ είναι η Ελβετική Υπηρεσία Ανάπτυξης και Συνεργασίας (SDC) και η Κρατική Γραμματεία Οικονομικών Υποθέσεων (SECO). Η υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων έργων βασίζεται στη στενή συνεργασία μεταξύ της Ελβετίας και των εταίρων χωρών. Σε κάθε χώρα εταίρο ορίζονται Εθνικές Συντονιστικές Μονάδες, αρμόδιες για την επιλογή, το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την οικονομική διαχείριση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των έργων και προγραμμάτων, καθώς και για την κατάλληλη χρήση των πόρων. Εθνική Συντονιστική Μονάδα στην Κύπρο έχει οριστεί η ΓΔ ΕΠΣΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ελβετικής Υπηρεσίας Ανάπτυξης και Συνεργασίας.


Ελβετική Συνεισφορά και Κύπρος

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Συνεργασίας μεταξύ Ελβετίας και Κύπρου, ποσό ύψους CHF 5,988 εκατ. (ελβετικά φράγκα) διατέθηκε ως συνεισφορά από την Ελβετία προς Κύπρος στα πλαίσια υλοποίησης της "Συμφωνίας - Πλαίσιο μεταξύ του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με την Εφαρμογή του Προγράμματος Συνεργασίας μεταξύ Ελβετίας και Κύπρου", η οποία υπεγράφη στις 20 Δεκεμβρίου 2007. Σύμφωνα με τη Συμφωνία, η πενταετής περίοδος δέσμευσης των κονδυλίων έληξε στις 14 Ιουνίου 2012, ενώ η δεκαετής περίοδος εκταμίευσης των κονδυλίων θα λήξει στις 14 Ιουνίου 2017.

Οι στόχοι του Προγράμματος συνεργασίας μεταξύ της Ελβετίας και Κύπρου είναι η συμβολή στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ της Κύπρου και των πιο προηγμένων χώρων της ΕΕ και στην αειφόρο περιβαλλοντική και κοινωνική ανάπτυξη εντός Κύπρου.

Το Πρόγραμμα εστιάζεται σε τρείς θεματικές ενότητες: Περιβάλλον και υποδομές (βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών), Ανθρώπινη και Κοινωνική Ανάπτυξη (τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση και ενίσχυση των ικανοτήτων της δημόσιας διοίκησης), Μη Κατανεμημένος Φάκελος (κυρίως για έργα που θα ωφελέσουν τόσο την ελληνοκυπριακή, όσο και την τουρκοκυπριακή κοινότητα, με στόχο την ενθάρρυνση των δικοινοτικών επαφών μεταξύ ΜΚΟ και θα συμβάλουν στους γενικούς στόχους της επανένωσης).


Χρηματοδοτούμενα Έργα

Οι πόροι της Ελβετικής Συνεισφοράς έχουν δεσμευτεί πλήρως για τρία έργα:

    · Έργο "Αναζωογόνηση της νεκρής ζώνης: Εκπαιδευτικό Κέντρο και Σπίτι Συνεργασίας". Αφορά στην αποκατάσταση ενός κτιρίου σημαντικής ιστορικής αρχιτεκτονικής σημασίας στην ουδέτερη ζώνη και η λειτουργία του ως ένα πολύ-κοινοτικό εκπαιδευτικό κέντρο. Το έργο έχει υλοποιηθεί από το Μη Κυβερνητικό Οργανισμό "Όμιλος Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας", ενώ το Κέντρο άρχισε να λειτουργεί με επιτυχία το Μάιο του 2011. Οι κύριοι δικαιούχοι του έργου είναι οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, οι γονείς, οι ΜΚΟ και η κυπριακή κοινωνία ως σύνολο.

    · Έργο "Κατασκευή Σταθμού Επεξεργασίας Οικιακών Λυμάτων και Βιομηχανικών Αποβλήτων στο Βατί Λεμεσού''. Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε το 2012 με Φορέα Υλοποίησης το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2017. Ο κύριος δικαιούχος του έργου είναι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, καθώς και άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες (π.χ. Τμήμα Περιβάλλοντος, Έπαρχος Λεμεσού, Υπουργείο Εσωτερικών, κ.λ.π.), Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (π.χ. δήμοι, κοινοτικά συμβούλια), οι κάτοικοι της περιοχής, καθώς και οι μικρές βιομηχανίες που θα εξυπηρετούνται από το Εργοστάσιο Επεξεργασίας Οικιακών και Βιομηχανικών Λυμάτων.

    · Έργο "Εκσυγχρονισμός της Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου". Αφορά στον εκσυγχρονισμό της τεχνολογικής βάσης του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου (Φορέας Υλοποίησης) με την απόκτηση εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας και την εξέλιξη της τεχνικής ικανότητας της επαγγελματικής κατάρτισης με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας και τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Το έργο αυτό αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Οκτώβριο 2016. Οι κύριοι δικαιούχοι του έργου είναι άτομα νεαρής ηλικίας που χρειάζονται εντατική εκπαίδευση ώστε να είναι σε θέση να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, τα άτομα που ανήκουν σε ομάδες που διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και επαγγελματίες που αναζητούν εκπαίδευση για την αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους.


Ανανέωση Ελβετικής Συνεισφοράς

Όσον αφορά στην ανανέωση της Ελβετικής Συνεισφοράς, δεν υπάρχει ακόμη απόφαση από την πλευρά της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για συνέχιση της συνεισφοράς μετά το 2017. Ωστόσο, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο ενέκρινε στις 18 Δεκεμβρίου 2013 εντολή για την έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ελβετίας και της ΕΕ όσον αφορά στα μεταξύ τους θεσμικά ζητήματα. Υπό το φως της προόδου στις διαπραγματεύσεις αυτές, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο θα αποφασίσει κατά πόσο θα προχωρήσει στην ανανέωση της συνεισφοράς της διεύρυνσης για τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων εντός της ΕΕ.- Ολοκλήρωση του Έργου Εκσυγχρονισμού της Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης του Κέντρου Παραγωγικότητας και τελετή εγκαινίων των νέων Εργαστηρίων του ΚΕΠΑ στη Λευκωσία
- Ετήσιες Εκθέσεις / Ετήσιες Συναντήσεις
- Επιτροπές Παρακολούθησης
- Χρήσιμες Διασυνδέσεις
- Ανεξάρτητη αξιολόγηση της Ελβετικής Συνεισφορά - 2015 Έκθεση Αξιολόγησης
- Εμπλεκόμενοι Φορείς

_______________________________________________
© 2014 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών