Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών

Αξιολόγηση Δημοσίων Επενδυτικών Έργων


Η σύγχρονη διαχείριση δημοσίων οικονομικών βασίζεται στην στρατηγική και ορθολογική διάθεση των πόρων. Η θεσμοθέτηση μίας διαδικασίας και μεθοδολογίας αξιολόγησης δημοσίων επενδύσεων αποτελεί σημαντικό οικονομικό εργαλείο για την αποκόμιση του μεγαλύτερου δυνατού αναπτυξιακού οφέλους από τη διοχέτευση δημόσιων πόρων στις πιο αποδοτικές και παραγωγικές επενδύσεις. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για χώρες που αντιμετωπίζουν περιοριστικές δημοσιονομικές συνθήκες, όπως η Κύπρος, όπου κάθε ευρώ που δαπανείται σε δημόσιες επενδύσεις θα πρέπει να συμβάλει στην ανάπτυξη της χώρας. Η εφαρμογή ενός συστήματος αξιολόγησης δημόσιων επενδύσεων επιτρέπει τη διάθεση των περιορισμένων πόρων του Κράτους στην υλοποίηση έργων στρατηγικής σημασίας, που να είναι οικονομικά βιώσιμα και προσιτά και που να πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις περιβαλλοντικού και κοινωνικού αντίκτυπου, ενώ παράλληλα αποτρέπει τη σπατάλη δημοσίων πόρων σε μη αποδοτικά έργα (white elephant projects).

Η Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων της ΓΔ ΕΠΣΑ είναι αρμόδια για την ανάπτυξη και εφαρμογή του νομικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει την αξιολόγηση δημοσίων επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό η Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων έχει προχωρήσει στη θεσμοθέτηση της διαδικασίας αξιολόγησης δημοσίων επενδυτικών έργων με την εκπόνηση των Οδηγιών και του Εγχειριδίου για την Προεπιλογή και Αξιολόγηση Δημοσίων Επενδυτικών Έργων ενώ έχει οργανώσει μία σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε λειτουργούς της δημόσιας υπηρεσίας για τη νέα αυτή διαδικασία. Πρόσθετα, βασικός ρόλος της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων στην εν λόγω διαδικασία είναι η ανεξάρτητη αξιολόγηση (independent review) των προτάσεων επενδυτικών έργων των Υπουργείων και των μελετών βιωσιμότητας τους, για ένταξη στον κρατικό προϋπολογισμό.
No documents foundΣχέδιο Δημοσίευσης ΓΔ ΕΠΣΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαρθωτικά Ταμεία

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

e-Procurement

Έρευνα και Καινοτομία στην Κύπρο

Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης - 112

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω διαδικτύου.

SMOKE FREE CYPRUS