Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών

Πολυετής Κοινοτικός Προϋπολογισμός


Γενική Πληροφόρηση

Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) είναι το βασικό εργαλείο πολυετούς προγραμματισμού για τις δαπάνες και τα έσοδα του Προϋπολογισμού της ΕΕ. Το ΠΔΠ καθορίζει τα ανώτατα ετήσια ποσά («ανώτατα όρια») που μπορούν να δαπανηθούν στα πλαίσια του ετήσιου Προϋπολογισμού της ΕΕ, σε διάφορους τομείς πολίτικης για μια περίοδο τουλάχιστον 5 ετών. Το επερχόμενο ΠΔΠ καλύπτει περίοδο επτά ετών: 2014-2020.

ΤΟ ΠΔΠ παρέχει ένα πλαίσιο για το δημοσιονομικό προγραμματισμό και τη δημοσιονομική πειθαρχία, εξασφαλίζοντας ότι οι δαπάνες της ΕΕ είναι προβλέψιμες και παραμένουν εντός των συμφωνηθέντων ορίων. Επίσης, επιτρέπει στην ΕΕ να υλοποιεί κοινές πολιτικές σε μια περίοδο μεσοπρόθεσμα, οι οποίες να είναι αποτελεσματικές. Αυτό το μεσοπρόθεσμο όραμα είναι σημαντικό για τους δυνητικούς δικαιούχους των κονδυλίων της ΕΕ, τις συγχρηματοδοτούμενες αρχές, καθώς και τα εθνικά δημόσια ταμεία.

Το ΠΔΠ αποτελεί μέρος ενός συνολικού πακέτου που περιλαμβάνει επίσης τους ιδίους πόρους (έσοδα) της ΕΕ και μια σειρά από τομεακές νομοθεσίες που καθορίζουν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και τα κριτήρια για την κατανομή των πόρων για κάθε πρόγραμμα δαπανών της ΕΕ.

Το ΠΔΠ της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 επιτρέπει στην ΕΕ να επενδύσει ποσό ύψους έως και €960 δισ. για πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων (1,00% του ΑΕΕ της ΕΕ) και €908,4 δισ. για πιστώσεις πληρωμών (0,95% του ΑΕΕ της ΕΕ). Το δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 καθορίζει τις προτεραιότητες δαπανών που προσανατολίζονται στη βιώσιμη ανάπτυξη, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα, σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για την ανάπτυξη “Ευρώπη 2020”.

Η υλοποίηση του ΠΔΠ 2014-2020 θα επανεξεταστεί και πιθανόν να αναθεωρηθεί από την ΕΕ το 2017, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη την οικονομική κατάσταση καθώς και τις τελευταίες μακροοικονομικές προβλέψεις. Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΔΠ μπορεί να αναζητηθούν στη σχετική ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


ΠΔΠ και Κύπρος

Η Κυπριακή Δημοκρατία, μετά από εντατικές διαπραγματεύσεις και διαβουλεύσεις, πέτυχε να εξασφαλίσει στα πλαίσια του ΠΔΠ κατανομή πόρων ύψους περίπου €1,4 δισ. κάτω από διάφορες πολιτικές και κυρίως την Πολιτική Συνοχής και την Κοινή Γεωργική Πολιτική.

Λαμβάνοντας υπόψη και τους πόρους που μπορούν να διεκδικηθούν από τα Ανταγωνιστικά Προγράμματα, τα συνολικά έσοδα αναμένεται να ανέλθουν σε πέραν των €1,6 δισ.

Η Κύπρος αναμένεται να καταστεί καθαρός αποδέκτης πόρων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ την περίοδο 2014-2020, από καθαρός συνεισφορέας που ήταν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένης της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας στην οποία βρίσκεται η Κύπρος σήμερα.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Ταμεία και Προγράμματα της ΕΕ που μπορεί να αξιοποιήσει η Κύπρος μπορούν να αναζητηθούν στη διαδικτυακή «Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων» και στην ιστοσελίδα των Ταμείων της Πολιτικής Συνοχής.
No documents found