Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης

Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα


Ορισμός Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων της ΕΕ

Τα Ανταγωνιστικά Προγράμματα είναι χρηματοδοτικά Εργαλεία της ΕΕ που συμβάλλουν στην υλοποίηση των βασικών πολιτικών της. Σε αντίθεση με τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, δεν γίνεται κατανομή κατά χώρα, αλλά η χρηματοδότηση γίνεται με βάση την ποιότητα των προτάσεων, χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό στο ποσό που μπορεί να διεκδικήσει και να κερδίσει στο σύνολο το κάθε Κράτος. Οι προτάσεις υποβάλλονται για έγκριση απευθείας στις αρμόδιες Υπηρεσίες / Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χωρίς την παρέμβαση των θεσμών του Κράτους Μέλους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί όλες τις προτάσεις που υποβάλλονται από τα Κράτη Μέλη της ΕΕ (σε ανταγωνιστική δηλαδή βάση) και επιλέγονται οι καλύτερες, μετά από συγκριτική αξιολόγηση. Είναι κατά κανόνα διεθνικά, δηλαδή κατά την υποβολή και υλοποίηση μιας πρότασης απαιτείται η σύμπραξη και συμμετοχή συνεργατών / εταίρων από περισσότερα του ενός Κράτους Μέλους, ώστε παράλληλα με τους εθνικούς και διακρατικούς στόχους να δημιουργείται προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Διάθεση €120 δις για την περίοδο 2014-2020

Μέσα από τα Ανταγωνιστικά Προγράμματα η ΕΕ θα διαθέσει την περίοδο 2014-2020 συνολικά €120 δις από τον προϋπολογισμό της, για να χρηματοδοτήσει δράσεις που συμβάλουν στην υλοποίηση των βασικών πολιτικών της, για έξυπνη, βιώσιμη και κοινωνική ανάπτυξη.

Στόχος: η απορρόφηση €300 εκ.

Από τα κονδύλια που είναι διαθέσιμα μέσω των Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων (€120 δις) η Κύπρος έχει θέσει ως στόχο να αντλήσει γύρω στα €300 εκ. για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, σε σύγκριση με €205 εκ. που απορρόφησε κατά την περίοδο 2007-2013.


Γ.Δ. ΕΠΣΑ: Συντονιστικός Ρόλος

Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΓΔ ΕΠΣΑ) μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου
(αρ. 75.141 και ημερ. 24.05.2013) ανέλαβε το συντονισμό των δραστηριοτήτων και τη διάδοση της πληροφόρησης στους πολίτες, για την εξασφάλιση κονδυλίων από Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα, με απώτερο στόχο τη μεγιστοποίηση της απορρόφησης από τα κονδύλια αυτά. Στην προσπάθεια αυτή συνεργάζεται στενά με τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) κάθε Προγράμματος.

Λειτουργία Πύλης Ενημέρωσης

Για προώθηση έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης δημιουργήθηκε και λειτούργησε από τη ΓΔ ΕΠΣΑ τον Μάρτιο 2014 η διαδικτυακή
Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων http://www.fundingprogrammesportal.gov.cy. Στόχος της Πύλης Ενημέρωσης είναι η υποβοήθηση των πολιτών αλλά και οργανισμών να εντοπίσουν με ευκολία και να αξιοποιήσουν τις κατάλληλες για αυτούς χρηματοδοτικές ευκαιρίες που υπάρχουν μέσα από τα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα, τα οποία βρίσκονται συγκεντρωμένα στην Πύλη. Απώτερος σκοπός είναι η όσο το δυνατό μεγαλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων από ευρωπαϊκά κονδύλια (κυρίως Ανταγωνιστικά) και κατά συνέπεια η προώθηση της ανάπτυξης και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για βελτίωση της εξυπηρέτησης των ενδιαφερόμενων φορέων, η ΓΔ ΕΠΣΑ προχώρησε το 2017 σε ανασχεδιασμό και αναβάθμιση της Πύλης Ενημέρωσης ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των χρηστών και να τους παρέχει ακόμα πιο ολοκληρωμένη πληροφόρηση.

Όλη η Ενημέρωση μέσα από μια Πύλη

Η Πύλη Ενημέρωσης αποτελεί ένα κεντρικό σημείο πληροφόρησης, φιλικό για τον χρήστη, για όλα τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, αλλά και Εθνικά. Μέσα από την Πύλη ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εντοπίσει άμεσα το πρόγραμμα χρηματοδότησης ή/και την πρόσκληση στον τομέα που τον ενδιαφέρει, όπως Απασχόληση, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα, Περιβάλλον, Ενέργεια, Εκπαίδευση, Πολιτισμός, Έρευνα, Νεολαία, Αγροτική Ανάπτυξη κ.α..

Η Πύλη καθοδηγεί επίσης στις εξειδικευμένες ιστοσελίδες των διαφόρων προγραμμάτων και σχεδίων τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην Κύπρο, όπου υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες και έγγραφα για τα προγράμματα/προσκλήσεις. Πρόσθετα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εντοπίσουν πληροφορίες για τα Σημεία Επαφής των προγραμμάτων/σχεδίων καθώς και Στοιχεία επικοινωνίας τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.


Μέσα από το ημερολόγιο της Πύλης, οι ενδιαφερόμενο φορείς μπορούν πρόσθετα να ενημερώνονται για εκδηλώσεις που οργανώνονται από τη ΓΔ ΕΠΣΑ, από Εθνικά Σημεία Επαφής καθώς και από άλλους αρμόδιους φορείς σε σχέση με τα Χρηματοδοτικά Προγράμματα και Εργαλεία.

Με την αναβάθμιση της Πύλης το 2017, στις κατηγορίες των Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων, πέραν των Ανταγωνιστικών, Συγχρηματοδοτούμενων και Εθνικών Προγραμμάτων, προστέθηκαν και τα Χρηματοοικονομικά Εργαλεία που είναι διαθέσιμα για αξιοποίηση από φορείς στην Κύπρο, είτε μέσω ενδιάμεσων φορέων σε εθνικό επίπεδο (π.χ. τράπεζες) είτε σε επίπεδο ΕΕ ή από φορείς άλλου κράτους μέλους.

Εβδομαδιαία ενημέρωση μελών - email alerts/ Help Desk / Facebook

Παράλληλα, ο ενδιαφερόμενος πολίτης ή οργανισμός μπορεί εντελώς δωρεάν να εγγραφεί ως μέλος ώστε να ενημερώνεται άμεσα, μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email alerts) όταν ένα νέο πρόγραμμα ή πρόσκληση καταχωρείται στην Πύλη για τον τομέα που τον ενδιαφέρει.


Παρέχεται επίσης η δυνατότητα επικοινωνίας με τους αρμόδιους λειτουργούς της ΓΔ ΕΠΣΑ είτε τηλεφωνικά (22602942, 22602935, 22602866, 22602867, 22602895), είτε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στο fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy.

Σημαντικά νέα που αφορούν σε τομείς σχετικούς με τα Χρηματοδοτικά Προγράμματα (π.χ. εκδηλώσεις, εκπαιδεύσεις, προσκλήσεις) αναρτώνται και στη νέα σελίδα της Πύλης στο Facebook (@fundingportalCY).

Συμπληρωματικές Δραστηριότητες

Επιπρόσθετα των πιο πάνω, και στα πλαίσια του ρόλου της για ενημέρωση των πολιτών αλλά και οργανισμών στην Κύπρο σε σχέση με τα Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ, η ΓΔ ΕΠΣΑ προωθεί παράλληλα και συμπληρωματικές δράσεις πληροφόρησης:

  · Διοργάνωση εκπαιδευτικών και ενημερωτικών σεμιναρίων/εργαστηρίων για δημόσιους λειτουργούς, σε σχέση με την ετοιμασία ανταγωνιστικών προτάσεων και διαχείριση επιτυχών Έργων/Σχεδίων.
  · Διοργάνωση στοχευμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων για εταιρείες, ΜΚΟ και άλλους δικαιούχους του ιδιωτικού και ευρύ δημόσιου τομέα (π.χ. για ετοιμασία προτάσεων, διαχείριση έργων – εκθέσεις προόδου, ετοιμασία και διαχείριση προϋπολογισμού έργου, σύσταση κοινοπραξίας – εξεύρεση εταίρων έργου κοκ).
  · Διοργάνωση ημερίδων παρουσίασης ευκαιριών χρηματοδότησης σε εταιρείες, δημόσιους & ιδιωτικούς οργανισμούς, ΜΚΟς για αξιοποίηση των Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων ΕΕ.
  · Προβολή και προώθηση της Πύλης Ενημέρωσης στα μέσα ενημέρωσης (μέσα από έντυπο τύπο, τηλεόραση, ραδιόφωνο) και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  · Ετοιμασία και διάθεση έκδοσης με τίτλο «Οδηγός Ανταγωνιστικών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων». Στον Οδηγό περιγράφονται αναλυτικά τα κυριότερα Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ., αναφέρονται τα εθνικά σημεία επαφής καθώς και οι ιστοσελίδες της ΕΕ όπου παρέχονται περισσότερες πληροφορίες, οι οδηγοί συμπλήρωσης αιτήσεων και τα έντυπα αιτήσεων.
  · Ετοιμασία έκδοσης με τίτλο «Συλλογή Επιτυχημένων Κυπριακών Προτάσεων». Στόχος της έκδοσης είναι η ενθάρρυνση και υποβοήθηση μεγαλύτερου αριθμού κυπριακών οργανισμών ώστε να διεκδικήσουν χρηματοδότηση μέσα από τα Ανταγωνιστικά Προγράμματα.
Συντονισμός με Εθνικά Σημεία Επαφής και Συντονιστές Υπουργείων

Συμπληρωματικά γίνονται και τακτικές συναντήσεις με τα Εθνικά Σημεία Επαφής και τους συντονιστές των αρμόδιων Υπουργείων/Υπηρεσιών, για αλληλοενημέρωση και συντονισμό των δραστηριοτήτων και ενεργειών που προωθούνται, για τη δημιουργία συνεργειών με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων ΕΕ.

Εγκύκλιος επιστολή προς κυβερνητικές υπηρεσίες

Στα πλαίσια του συντονιστικού της ρόλου η ΓΔ ΕΠΣΑ σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες κατέβαλε προσπάθειες για επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες της Κεντρικής Κυβέρνησης στη συμμετοχή τους σε Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ. Ως αποτέλεσμα, στις 2 Φεβρουαρίου 2016 εκδόθηκε
εγκύκλιος επιστολή με τις διευθετήσεις που αποφασίστηκαν και αφορούν μεταξύ άλλων σε λογιστικές διευθετήσεις και στην πρόσληψη προσωπικού για διευκόλυνση των κρατικών υπηρεσιών να συμμετέχουν σε Ανταγωνιστικά Προγράμματα καθώς και στην παραχώρηση κινήτρων.

Σχέδιο Κινήτρων

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε με Απόφαση του
(αρ. 79.610 και ημερ. 22.10.2015) τη σχετική πρόταση που υπέβαλε η ΓΔ ΕΠΣΑ αναφορικά με το Σχέδιο Παραχώρησης Οικονομικών Κινήτρων σε λειτουργούς υπηρεσιών της Κεντρικής Κυβέρνησης που συμμετέχουν στην υλοποίηση έργων/σχεδίων που προκύπτουν από όλα τα Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ. Σημειώνεται ότι το Σχέδιο αυτό αποτελεί προέκταση του Σχεδίου που εφαρμοζόταν προγενέστερα για το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο (2007-2013) στην Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη.

Ετοιμασία Προϋπολογισμού του 2020 και του ΜΔΠ 2020-2022

Για σκοπούς καταγραφής των προτάσεων στα πλαίσια των Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων που έχουν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και έχουν εγκριθεί, καλούνται οι δημόσιες υπηρεσίες / τμήματα που υλοποιούν έργα που χρηματοδοτούνται από τα Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ (βάσει και της σχετικής Εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών για τον Προϋπολογισμό), να συμπληρώσουν τον Πίνακα 4 πιο κάτω, τον οποίο θα πρέπει να επισυνάψουν στο επεξηγηματικό υπόμνημα που θα σταλεί στο Υπουργείο Οικονομικών. Ο πίνακας θα πρέπει να κοινοποιηθεί στη ΓΔ ΕΠΣΑ, ηλεκτρονική διεύθυνση dgepcd@dgepcd.gov.cyΣχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel Εγκύκλιος Προυπολογισμού 2020 _Παράρτημα 4.xlsx
(Μέγεθος Αρχείου: 14,84Kb)

No documents found