Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών

Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα


Ορισμός Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων της ΕΕ

Τα Ανταγωνιστικά Προγράμματα είναι χρηματοδοτικά Εργαλεία της ΕΕ που συμβάλλουν στην υλοποίηση των βασικών πολιτικών της. Σε αντίθεση με τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, δεν γίνεται κατανομή κατά χώρα, αλλά η χρηματοδότηση γίνεται με βάση την ποιότητα των προτάσεων, χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό στο ποσό που μπορεί να διεκδικήσει και να κερδίσει στο σύνολο το κάθε Κράτος. Οι προτάσεις υποβάλλονται για αξιολόγηση απευθείας στις αρμόδιες Υπηρεσίες / Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χωρίς την παρέμβαση των θεσμών του Κράτους Μέλους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί όλες τις προτάσεις που υποβάλλονται από τα Κράτη Μέλη της ΕΕ (σε ανταγωνιστική δηλαδή βάση) και επιλέγει τις καλύτερες, μετά από συγκριτική αξιολόγηση. Τα προγράμματα είναι κατά κανόνα διεθνικά, δηλαδή κατά την υποβολή και υλοποίηση μιας πρότασης απαιτείται η σύμπραξη και συμμετοχή συνεργατών/εταίρων από περισσότερα Κράτη Μέλη, ώστε παράλληλα με τους εθνικούς και διακρατικούς στόχους να δημιουργείται προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μέσα από τα Ανταγωνιστικά Προγράμματα η ΕΕ διέθεσε για την περίοδο 2014-2020 συνολικά €120 δις για να χρηματοδοτήσει δράσεις που συμβάλλουν στην υλοποίηση των βασικών πολιτικών της, για έξυπνη, βιώσιμη και κοινωνική ανάπτυξη. Από τα κονδύλια αυτά η Κύπρος είχε θέσει ως στόχο να αντλήσει γύρω στα €300 εκ. για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, σε σύγκριση με €205 εκ. που απορρόφησε κατά την περίοδο 2007-2013, στόχος ο οποίος εκπληρώθηκε. Η ακριβής απορρόφηση θα γίνει γνωστή με την ολοκληρωση όλων των πληρωμών των Έργων της περιόδου, εντός του 2022.

Με την ψήφιση του προϋπολογισμού της ΕΕ, έχει ξεκινήσει η προκήρυξη των προσκλήσεων κάτω από τα νέα ανταγωνιστικά προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

ΓΔ ΕΠΣΑ: Συντονιστικός Ρόλος
Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΓΔ ΕΠΣΑ) μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (αρ. 75.141 και ημερ. 24.05.2013) ανέλαβε τον συντονισμό των δραστηριοτήτων και τη διάδοση της πληροφόρησης στους πολίτες, για την εξασφάλιση κονδυλίων από Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα, με απώτερο στόχο τη μεγιστοποίηση της απορρόφησης από τα κονδύλια αυτά. Στην προσπάθεια αυτή συνεργάζεται στενά με τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) κάθε Προγράμματος.

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων - Όλη η Ενημέρωση μέσα από μια Πύλη
Για προώθηση έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης δημιουργήθηκε από τη ΓΔ ΕΠΣΑ τον Μάρτιο 2014 η διαδικτυακή Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων (www.fundingprogrammesportal.gov.cy). Στόχος της Πύλης είναι η υποβοήθηση των πολιτών και των οργανισμών να εντοπίσουν με ευκολία τις κατάλληλες για αυτούς χρηματοδοτικές ευκαιρίες που υπάρχουν μέσα από τα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα, τα οποία βρίσκονται συγκεντρωμένα στην Πύλη. Απώτερος σκοπός είναι η μέγιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και κατά συνέπεια η προώθηση της ανάπτυξης και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η Πύλη Ενημέρωσης αποτελεί ένα κεντρικό σημείο πληροφόρησης, φιλικό για τον χρήστη, μέσα από το οποίο ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εντοπίσει προσκλήσεις στον τομέα που τον ενδιαφέρει, αφού αυτές κατηγοριοποιούνται ανά τομέα αλλά και είδος δικαιούχου. Η Πύλη καθοδηγεί επίσης στις εξειδικευμένες ιστοσελίδες των διαφόρων προγραμμάτων και σχεδίων σε ΕΕ και Κύπρο, για περισσότερες πληροφορίες και έγγραφα συμμετοχής στα προγράμματα/προκηρύξεις. Μέσα από το ημερολόγιο της Πύλης, οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν πρόσθετα να ενημερώνονται για εκδηλώσεις που οργανώνονται από αρμόδιους φορείς σε σχέση με τα Χρηματοδοτικά Προγράμματα και Εργαλεία.

Στις κατηγορίες των Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων περιλαμβάνονται τα Ανταγωνιστικά, Συγχρηματοδοτούμενα και Εθνικά Προγράμματα, τα Χρηματοοικονομικά Εργαλεία που είναι διαθέσιμα για αξιοποίηση από φορείς στην Κύπρο, είτε μέσω ενδιάμεσων φορέων σε εθνικό επίπεδο (π.χ. τράπεζες) είτε σε επίπεδο ΕΕ ή από φορείς άλλου κράτους μέλους, ενώ το 2021 εντάχθηκαν και οι προκηρύξεις κάτω από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ).

Εβδομαδιαία ενημέρωση μελών με email alerts/ Help Desk / Facebook
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν δωρεάν με ένα απλό email ως μέλη στην Πύλη ώστε να ενημερώνονται άμεσα, μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email alerts) όταν μια νέα πρόσκληση καταχωρείται στην Πύλη στον τομέα που τους ενδιαφέρει. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα επικοινωνίας με αρμόδιους λειτουργούς για ενημέρωση αναφορικά με τις υπάρχουσες ευκαιρίες για χρηματοδότηση, είτε τηλεφωνικώς (22 894278), είτε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (email) απευθείας μέσω της Πύλης. Σημαντικά νέα που αφορούν σε τομείς σχετικούς με τα Χρηματοδοτικά Προγράμματα (π.χ. εκδηλώσεις, εκπαιδεύσεις, προσκλήσεις) αναρτώνται και στη σελίδα της Πύλης στο Facebook (@fundingportalCY).

Συμπληρωματικές Δραστηριότητες
Πρόσθετα με τα πιο πάνω, και στα πλαίσια του ρόλου της για ενημέρωση των πολιτών και οργανισμών στην Κύπρο σε σχέση με τα Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ, η ΓΔ ΕΠΣΑ προωθεί παράλληλα και συμπληρωματικές δράσεις πληροφόρησης και ενίσχυσης της συμμετοχής στα ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως τη διοργάνωση εκπαιδευτικών/ενημερωτικών σεμιναρίων για ετοιμασία ανταγωνιστικών προτάσεων και διαχείριση επιτυχών Έργων. Σε αυτά μπορούν να συμμετέχουν εταιρείες, ΜΚΟ και άλλοι δικαιούχοι του ιδιωτικού, δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα για ανάπτυξη απαραίτητων δεξιοτήτων (π.χ. ετοιμασία προτάσεων, διαχείριση έργων, ετοιμασία εκθέσεων προόδου, ετοιμασία και διαχείριση προϋπολογισμού έργου, σύσταση κοινοπραξίας, εξεύρεση εταίρων έργου κοκ).

Συμμετοχή κρατικών υπηρεσιών σε Ανταγωνιστικά Προγράμματα και Σχέδιο Κινήτρων
Στα πλαίσια του συντονιστικού της ρόλου η ΓΔ ΕΠΣΑ συνέτεινε ώστε στις 2 Φεβρουαρίου 2016 να εκδοθεί εγκύκλιος επιστολή σχετικά με διευθετήσεις που αφορούν μεταξύ άλλων σε λογιστικές διευθετήσεις και στην πρόσληψη προσωπικού για διευκόλυνση των κρατικών υπηρεσιών να συμμετέχουν σε Ανταγωνιστικά Προγράμματα.

Παράλληλα, η ΓΔ ΕΠΣΑ υπέβαλε στο Υπουργικό Συμβούλιο πρόταση αναφορικά με το Σχέδιο Παραχώρησης Οικονομικών Κινήτρων σε λειτουργούς υπηρεσιών της Κεντρικής Κυβέρνησης που συμμετέχουν στην υλοποίηση έργων/σχεδίων που προκύπτουν από όλα τα Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ, τα οποία φέρνουν πρόσθετη χρηματοδότηση στα ταμεία του κράτους για υλοποίηση έργων επωφελών προς τη λειτουργία του κράτους και προς τους πολίτες. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το Σχέδιο αυτό με την Απόφαση του αρ. 79.610 και ημερ. 22.10.2015, (η απόφαση ανανέωσης για τη νέα περίοδο 2021-2027 έχει αρ. 91.013 και ημερ. 23.03.2021 ).
No documents found