Κυπριακή Δημοκρατία
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών

Με μια Ματιά

Η Πολιτική Συνοχής της ΕΕ υιοθετήθηκε για να γεφυρώσει τις ανισότητες ανάπτυξης και ευημερίας μέσα από πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ των Κρατών Μελών της ΕΕ. Είναι μια από τις θεμελιώδεις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως κεντρικό στόχο την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής μεταξύ των Κρατών Μελών και των περιφερειών της Ένωσης. Η ΕΕ, στα πλαίσια της Πολιτικής Συνοχής, επενδύει δισεκατομμύρια ευρώ για να στηρίξει τις προσπάθειες των περιφερειών να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τους και να προσελκύσουν περισσότερο κόσμο για να μείνει και να εργαστεί σε αυτές. Τα τελευταία είκοσι χρόνια η Πολιτική Συνοχής συνέβαλε στη σημαντική μείωση του χάσματος ανάμεσα στις πλούσιες και φτωχές χώρες και περιφέρειες της Ένωσης. Η Κύπρος, όπως όλα τα Κράτη Μέλη, επωφελείται από την Πολιτική Συνοχής.

Η ΓΔ ΕΠΣΑ έχει τη γενική ευθύνη για τον προγραμματισμό, τη διαχείριση και την αξιοποίηση των πόρων που έχουν διατεθεί στα πλαίσια της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 και στα πλαίσια της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 (ως Διαχειριστική Αρχή των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της ΕΕ στην Κύπρο).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής.