Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020


Για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, μετά από διαπραγμάτευση, έχουν κατανεμηθεί στην Κύπρο από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Συνοχής και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νεών €788 εκατ. Οι πόροι αυτοί θα κατανεμηθούν σε τομείς προτεραιότητας, σύμφωνα με στρατηγικά προγραμματικά έγγραφα: τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα. Τη συνολική ευθύνη και συντονισμό για την κατάρτιση των εγγράφων αυτών έχει η ΓΔ ΕΠΣΑ ως Εθνική Αρχή Προγραμματισμού.

Το πρώτο στάδιο στην όλη διαδικασία αφορά στην κατάρτιση και υποβολή του ευρύτερου στρατηγικού εγγράφου για την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών και Διαρθρωτικών Επενδυτικών Ταμείων, τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ). Ο Στρατηγικός Στόχος της ΣΕΣ είναι "η αναδιάρθρωση της κυπριακής οικονομίας, διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής".

Στη συνέχεια, θα καταρτιστούν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που θα εξειδικεύουν σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια τη ΣΕΣ με τη συμπερίληψη συγκεκριμένων προτεραιοτήτων και ενδεικτικών παρεμβάσεων. Τα Προγράμματα τα οποία θα ετοιμαστούν είναι:

(α) δύo Επιχειρησιακά Προγράμματα για τα Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής,
(β) το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, και
(γ) το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας.


Επιχειρησιακά Προγράμματα Πολιτικής Συνοχής 2014-2020

Για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, έχει κατανεμηθεί στην Κύπρο ποσό ύψους €788 εκατ. για την εφαρμογή της Πολιτικής Συνοχής. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται €48,4 εκατ. του Ταμείου Συνοχής που θα διοχετευθούν στη Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη, €32,7 εκατ. για τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας και €3,9 εκατ. για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους, για την αξιοποίηση των οποίων καταρτίζονται ξεχωριστά Προγράμματα.

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της Πολιτικής Συνοχής θα είναι δύο, το Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη" που θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής και το Πρόγραμμα "Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή" που θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη" με κοινοτική συνδρομή ύψους €561,8 εκατ. θα προωθηθούν παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μέσω της προώθησης παρεμβάσεων για την ενίσχυση των ΜΜΕ, στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας και των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών, παρεμβάσεις στον τομέα του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και των Μεταφορών και παρεμβάσεις για την προώθηση της ολοκληρωμένης βιώσιμης αστικής ανάπτυξης σε υποβαθμισμένες περιοχές.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος "Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή" με κοινοτική συνδρομή ύψους €141,1 εκατ. θα προωθηθούν παρεμβάσεις για την προώθηση της απασχόλησης, της δια βίου μάθησης και της κοινωνικής συνοχής.

Οι παρεμβάσεις και των δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων θα περιλαμβάνουν επενδύσεις του ευρύ δημόσιου τομέα, καθώς και σχέδια χορηγιών/κινήτρων που θα απευθύνονται προς τους φορείς του ιδιωτικού τομέα.

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης της ΕΕ θα ανέρχεται μέχρι και σε ποσοστό 95% της συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης.

Η έγκριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται μέχρι το τέλος του 2014.


Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής.
No documents found