Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών

Προγραμματική Περίοδος 2007-2013


Στα πλαίσια της Προγραμματικής Περιόδου 2007 - 2013, διατέθηκε μέσω της Πολιτικής Συνοχής ποσό ύψους 308 δισ. το οποίο αποτελεί το ένα τρίτο του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ.

Το ύψος των πόρων οι οποίοι διατέθηκαν στην Κύπρο στα πλαίσια της Πολιτικής Συνοχής την Προγραμματική Περίοδο 2007 - 2013 ανέρχεται συνολικά σε 640 εκατ. περίπου, από τα οποία €400 εκατ. περίπου αφορούν δράσεις του Στόχου για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της Απασχόλησης, €212 εκατ. αφορούν έργα υποδομής στα πλαίσια του Ταμείου Συνοχής και €28 εκατ. αφορούν στη διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία στα πλαίσια του Στόχου της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής των Διαρθρωτικών Ταμείων και Ταμείου Συνοχής, καθώς και την ιστοσελίδα των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.

No documents found