Κυπριακή Δημοκρατία
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών

Ιστορικό

Στα πλαίσια της μεταρρύθμισης και επανακαθορισμού της αποστολής και των αρμοδιοτήτων του, το Γραφείο Προγραμματισμού μετονομάστηκε σε Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ) την 1η Νοεμβρίου 2013 (Νόμος 127(Ι)/447).

Η ΓΔ ΕΠΣΑ ιδρύθηκε ως Γραφείο Προγραμματισμού το 1961 με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (Αριθμός Απόφασης 854 και ημερομηνία 15 Ιουνίου 1961). Με την Απόφαση αυτή συστάθηκε ο Μηχανισμός Προγραμματισμού, στην κορυφή του οποίου βρισκόταν η Κεντρική Επιτροπή Προγραμματισμού και ακολουθούσαν δύο Επιτροπές Προγραμματισμού, μια για θέματα Πολιτικής και μια για τον Προϋπολογισμό Ανάπτυξης. Το Γραφείο Προγραμματισμού αποτελούσε το διοικητικό και οικονομικό βραχίονα του Μηχανισμού αυτού.

Η συμβολή του Γραφείου ήταν καθοριστική στην ανάπτυξη της oικονομίας αμέσως μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου. Το Γραφείο λειτούργησε ως το κύριο αναπτυξιακό και συντονιστικό όργανο της Κυβέρνησης μέσω του καταρτισμού Στρατηγικών Σχεδίων Ανάπτυξης αλλά και του καταρτισμού και παρακολούθησης υλοποίησης του ετήσιου Προϋπολογισμού Ανάπτυξης. Κατά την περίοδο αυτή δημιουργήθηκαν νέες ανάγκες προγραμματισμού και συντονισμού του κρατικού αναπτυξιακού προγράμματος, τις οποίες κάλυψε με επιτυχία το Γραφείο μέχρι και τις δεκαετίες του 1980 και 1990.

Το Γραφείο έχει επίσης διαδραματίσει σημαντικό ρόλο όσον αφορά στην εξέλιξη των σχέσεων της Κύπρου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός ήταν καθοριστικός όσον αφορά στην επίτευξη της Συμφωνίας Τελωνειακής Ένωσης Κύπρου - ΕΟΚ. Το Γραφείο λειτούργησε επίσης ως συντονιστικό όργανο στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο, τόσο σε επίπεδο συντονισμού, όσο και σε επίπεδο διεκπεραίωσης.

Με την ενοποίηση του προϋπολογισμού του κράτους υπό το Υπουργείο Οικονομικών, οι αναπτυξιακές αρμοδιότητες του Γραφείου, ιδιαίτερα σε σχέση με την παρακολούθηση της υλοποίησης της αναπτυξιακής πολιτικής περιορίστηκαν. Δόθηκε έμφαση στον ευρύτερο αναπτυξιακό προγραμματισμό και τη διαχείριση των Διαρθρωτικών Ταμείων της ΕΕ, καθώς και σε άλλες οριζόντιες ευρωπαϊκές πολιτικές (έρευνα, δια βίου μάθηση κ.α.).

Στα πλαίσια της άσκησης της εκ περιτροπής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο το 2012, το Γραφείο στελέχωσε και είχε υπό την εποπτεία του τη Γραμματεία Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ η οποία, υπό την πολιτική καθοδήγηση του Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Θεμάτων ΕΕ, συντόνισε όλες τις ενέργειες για την προετοιμασία και διεξαγωγή της Προεδρίας.

Το Μάιο του 2013 το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε (Αριθμός Απόφασης 75.141 και ημερομηνία 24 Μαΐου 2013) το διευρυμένο ρόλο και ευρύτερη αποστολή της ΓΔ ΕΠΣΑ.Σχέδιο Δημοσίευσης ΓΔ ΕΠΣΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαρθωτικά Ταμεία

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

e-Procurement

Έρευνα και Καινοτομία στην Κύπρο

Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης - 112

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω διαδικτύου.

SMOKE FREE CYPRUS